تحلیل فراوانی غلظت متوسط الاینده های رواناب شهری

نویسندگان

چکیده

طیف وسیع آلاینده های موجود در روانابهای شهری و غلظت زیاد آنها خارج از حد توان خود بالایی رودخانه های پذیرنده این روانابها می باشد و خسارتهای زیست محیطی فراوانی را منجر می گردند. راهکارهای مدیریتی به منظور کنترل آلاینده های رواناب شهری به عوامل زیادی از جمله شناسایی این آلاینده ها و تحلیل آماری آنها بستگی دارد. در این مطالعه نیز با بررسی غلظت مهمترین پارامترهای آلاینده در رواناب شهری اصفهان، مناسبترین تابع توزیع احتمال برای هر آلاینده تعیین و از آن در برآورد غلظت آلاینده با دوره بازگشتهای مختلف استفاده شد. طبق نتایج پارامترهای BOD5 و COD از توزیع گاما، و پارامترهای NO3، TP،Pb،TSS از توزیع لوگ نرمال دو پارامترهای پیروی کردند. همچنین برای تمام پارامترهای مورد بررسی، با افزایش دوره بازگشت، غلظت آلاینده افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها