مدل بررسی میزان انتشار آلاینده از موتور سیکلت های فعال در شهر تهران

نویسندگان

چکیده

هدف کلی از انجام این تحقیق محاسبه میزان آلودگی هوا ناشی از تردد موتورسیکلت ها در شهر تهران از طریق مطالعه میدانی و مدلسازی می باشد. نخستین قدم در نیل به هدف، تهیه اطلاعاتی نظیر تعداد موتورسیکلت های فعال، پیمایش روزانه و سرعت متوسط می باشد. برای اینکار با طراحی پرسشنامه ای و از طریق بررسی میدانی، پراکنش میدانی، پراکنش انواع موتورسیکلت (چهار زمانه، دوزمانه، گازی)، نوع کاربردی آن، تخمین پیمایش روزانه، سرعت متوسط مورد بررسی قرار گرفته اند و برای تایید صحت آمار و اطلاعات با اطلاعات ترافیکی، آمار تولید و ... مقایسه گردیده اند. در نهایت با استفاده از اطلاعات بدست آمده و همچنین ضرایب انتشار برای هر نوع موتور سیکلت و توسعه مدلی مبتنی بر اصول پایه ای مدلهای تخمین انتشار آلاینده ها، انتشار سالیانه آلاینده ها از موتورسیکلت های تهران بدست آمده است. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که در سال 1381 در تهران تعداد موتورسیکلت های فعال شهر تهران حدود 450000 دستگاه بوده است و سهم آنها در آلودگی هوای تهران برای آلاینده های اصلی PM10،CO به ترتیب 21 و 9 درصد و برای آلاینده های NOX و NMVOC به ترتیب 1 و 44 درصد از آلودگی ناشی از منابع متحرک می باشد. در کل سهم موتورسیکلت ها در آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک 22 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها