انتشار جغرافیایی کنه های نرم و سخت در شهرستان بویراحمد استان کهکیلویه و بویراحمد (83-1382)

نویسندگان

چکیده

این بررسی به منظور آگاهی از انتشار و پراکندگی کنه های نرم و سخت (آرگازیده، ایگزودیده) در شهرستان بویراحمد (استان کهگیلویه و بویراحمد) سال 83-82 انجام شد.
این بررسی در یک دهم روستاهای شهرستان بویراحمد در نقاط مختلف (جلگه ای، کوهستانی، کوهستانی جلگه ای) در فصول مختلف سال 1382 طی 35 عملیات صحرایی صورت گرفت. تعداد کل کنه های جمع آوری شده 2173 عدد بود که تعداد 820 عدد آن مربوط به کنه های نرم (آرگازیده) و 1353 عدد مربوط به کنه های سخت (ایگزودیده) می باشد. از خانواده کنه های نرم دو جنس آرگاس و اورنیتودوروس تشخیص داده شد از جنس آرگاس، آرگاس پرسیکوس 23.93% بالاترین میزان و آرگاس رفلکسوس 2.50% و اورنیتودوروس لاهورنسیس از جنس اورنیتودوروس 11.32% جمعیت کل کنه ها را به خود اختصاص داده اند. از خانواده کنه های سخت 3 جنس هیالوما، ریپی سفالوس و همافیزایس تشخیص داده شد. از بین کنه های سخت بالاترین تعداد مربوط به همافیزالیس سولکاتا با 27.75% بود همافیزالیس کونسینا با 9.43%، هیالوماشولزه ای 8.51%، هیالوما مارژیناتوم 7.41%، هیالومادتریتوم 4.80%، ریپی سفالوس بورسا 3.81% و ریپی سفالوس سانگینوس 0.55% از روی میزبانهای مختلف مانند بز، گاو و گوسفند و محل نگهداری آنها لانه ماکیان و اماکن داخلی جمع آوری و تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها