ارزیابی اثرات فرهنگی و روان شناختی دوره های آموزش کوتاه مدت کاهش مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست برای عموم مردم

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات فرهنگی و روان شناختی دوره های آموزش کوتاه مدت حفاظت محیط زیست و کاهش مصرف انرژی برای عموم مردم، ابتدا به بررسی تاریخی و فلسفه آموزش محیط زیست و صرفه جویی انرژی و سپس به بررسی انواع روش های آموزشی در این زمینه پرداخته شد. به منظور اجرای دوره آموزش «روش خواندن» انتخاب و بدین منظور جزوات آموزشی ویژه ای در زمینه محیط زیست و صرفه جویی انرژی برای آموزش عموم مردم تهیه گردید. برای ارزشیابی دوره آموزشی مورد نظر پرسشنامه هایی در بخش محیط زیست و صرفه جویی انرژی با هدف ارزیابی فرهنگی و روان شناختی تهیه شد و برای انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری ساکنان منطقه 22 شهرداری تهران استفاده شد. در این راستا یک نمونه آماری با حجم 30 در نظر گرفته شد. این افراد پرسشنامه های تهیه شده در زمینه حفاظت محیط زیست و صرفه جویی انرژی را یک بار قبل از آموزش و یک بار پس از آموزش تکمیل کردند.
سپس پس از تکمیل پرسشنامه ها نتیجه آن از طریق نرم افزار SPSS 11.0 تجزیه و تحلیل شد که پس از دسته بندی پرسشنامه ها، اطلاعات وارد نرم افزار شده و سپس با استفاده از دو آزمون آماری Paired T Test و McNemar تاثیر فرهنگی و روان شناختی دوره آموزشی اجرا شده سنجیده شده است.
نتیجه آزمون McNemar نشان می دهد که این آزمون در مورد همه سوالات در بخش حفاظت محیط زیست و صرفه جویی انرژی به جز بخش توسعه پایدار و یکی از سوالات بخش آب در آموزش محیط زیست معنی دار می باشد و آموزش در تغییر نگرش افراد نسبت به محیط زیست و حفاظت آن تاثیر گذار بوده است. به منظور نتیجه گیری کلی در هر بخش نیز، آزمون Paired T Test انجام شد که نتیجه این آزمون در همه بخش های حفاظت محیط زیست و صرفه جویی انرژی معنی دار می باشد، لذا می توان اظهار نمود دوره آموزشی کوتاه مدت اجرا شده در زمینه حفاظت محیط زیست و صرفه جویی انرژی در نگرش افراد آموزش دیده در مورد موضوع، موثر واقع شده است.

کلیدواژه‌ها