مدیریت ایمنی در پارک ها و فضای سبز شهر تهران (مطالعه موردی شهرداری منطقه 3 تهران)

نویسندگان

چکیده

به دلیل ضرورت مساله ایمنی در فضاهای عمومی، به خصوص پارک های شهری، موضوع ایمنی در پارک ها و فضای سبز شهرداری منطقه 3 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از روش مطالعه و بررسی کتابخانه ای و اسناد بین المللی و تشخیص معیارهای موثر در ایمن سازی فضای سبز استفاده شده است و در محدوده مورد مطالعه از طریق شاخص های تعیین شده و بررسی های میدانی مورد پژوهش قرار گرفته است. با توجه به ارزیابی های به عمل آمده و شاخص های تعیین شده از میزان ایمنی در 4 پارک ملت، شریعتی و پارک های جنگلی طالقانی و سیدخندان که از جمله پارک های مهم منطقه سه شهرداری تهران هستند، مشخص گردیده است که پارک های جنگلی طالقانی و سیدخندان در رده های آخر از لحاظ ایمنی قرار گرفته اند، شاخص های وضعیت ایمنی وسایل و فضای بازی کودکان و نیز وضعیت پارک ها از نظر ایجاد سایه برای جلوگیری از هر گونه تنش جسمی، کمترین میزان ایمنی را در مجموع شاخص های 4 پارک به دست آورده اند. وضعیت پارک ها از نظرعدم ایجاد آتش سوزی در آنها و نیز عدم تداخل کاربری ها برای عدم ایجاد ادراکات مغشوش و آشفته نیز در رده های بعدی از لحاظ میزان ایمنی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها