مدل سازی حرکت لکه نفتی در یک مخزن بر اثر جریان های ورودی و خروجی

نویسندگان

چکیده

هیدروکربورهای نفتی وارد شده به آب ، تحت تاثیربردارهای سرعت در سطح آب جابه جا می گردند . همچنین نفت در اثر نیروهای جاذبه ، لزجت ، کشش سطحی و اینرسی در سطح پخش می گردد که نتیجه آن ، افزایش سطح لکه نفتی می باشد . در این تحقیق پس از تدوین مدل هیدرودینامیکی ، مدل سازی حرکت ماندگار آب و سپس پخش لکه نفتی انجام گرفته است . ویژگی این مدل در آن است که روند واقعی حرکت و پخش لکه نفتی را با در نظر گرفتن اثر پارامترهای جریان تعیین می نماید . در نهایت مدل ، میزان و موقعیت نفتی را مشخص می نماید که به سواحل رسیده و باعث آلودگی های زیست محیطی شدید و وسیع گردیده و به تاسیسات و تجهیزات ساحلی و بندری آسیب می رساند .

کلیدواژه‌ها