اثرات زیست محیطی نیروگاه حرارتی قم

نویسندگان

چکیده

در سال 1367 ، ساخت نیروگاه حرارتی قم با ظرفیت 514 مگاوات به تصویب رسید و در سال 1372 به بهره برداری رسید . در سال 1373 ، نیروگاه به فرم سیکل ترکیبی تبدیل شد . نیروگاه سیکل ترکیبی قم 4 واحد گازی (توربین گازی) دارد و برای جلوگیری از هدر رفتن حرارت و نیروی بخار ، دو واحد بخاری (توربوژنراتور) که از خروجی واحدهای گازی استفاده می کند ، اضافه شده است . ظرفیت کل آن 714 مگاوات است . اولین فاز بهره برداری آن در سال 1374 بود . قسمت اعظم آن صرف الکتریسیته در قم می شود . 4% الکتریسیته خط سراسری را نیز تامین می کند .

کلیدواژه‌ها