وابستگی آلودگی صدای ترافیک به عوامل افزایش ارتفاع و فاصله از حاشیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش ، بررسی اثر عوامل نظیر افزایش ارتفاع و فاصله از حاشیه روی کمیت های تراز معادل فشار صوت ، تراز آلودگی صدا و فاکتور عدم رضایت در مسیر بزرگراه شیخ فضل الله نوری تهران و پیدا کردن رابطه ای بین این فاکتورها بود . برای دستیابی به تراز آلودگی صدا ابتدا تراز معادل فشار صوت اندازه گیری شد و سپس از روی رابطه ریاضی ، تراز آلودگی صدا محاسبه شد و همچنین برای به دست آوردن فاکتور عدم رضایت ، نظرسنجی از ساکنین حاشیه مسیر به عمل آمد . در این پژوهش تغییرات صدای حاصل از ترافیک وسایط نقلیه در اثر افزایش ارتفاع و دور شدن از حاشیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل الله نوری تهران از طریق اندازه گیری با دستگاه انجام شد .

کلیدواژه‌ها