طراحی و ساخت پایلوت تصفیه بیولوژیکی پساب حاوی فرمالین به روش لجن فعال

نویسندگان

چکیده

تصفیه بیولوژیکی پساب های صنعتی به روش استفاده از لجن فعال به عنوان یکی از موثرترین روش های حذف اینگونه مواد سمی از قبیل فرمالدهید شناخته شده است. در این تحقیق سعی گردیده است سیستم تصفیه بیولوژیکی با استفاده از لجن فعال، راه اندازی ، نگهداری و به کمک آن، فرمالدهید موجود درپساب حذف گردد به طوری که میکروارگانیسم ها، فرمالدهید را به عنوان یک ماده غذایی مصرف نمایند. به همین دلیل ازیک راکتور هوازی به حجم 8 لیتری که به بیوراکتور Ecken felder مشهور است، استفاده گردید. محیط بیولوژیکی اولیه ازلجن برگشتی تصفیه خانه زرگنده تأمین و سیستم تصفیه به صورت بچ راه اندازی شد. اپتیمم فرمالدهید ورودی و همچنین زمان ماند بهینه برای دستیابی به بالاترین راندمان حذف COD و فرمالدهید خروجی تعیین گردید. بالاترین درصد حذف COD با غلظت فرمالدهید ورودی 70 ppm و زمان ماند 24 ساعت بود و با افزایش غلظت فرمالدهید ورودی و یا کاهش زمان ماند درصد حذف COD و pH نیزکاهش یافت.

کلیدواژه‌ها