مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب

نویسندگان

چکیده

امروزه به دلیل آلودگی اکثر منابع آب ، تصفیه آب جایگاه مهمی در زندگی انسان به خود اختصاص داده است . روش های معمول تصفیه آب که برای حذف مواد کلوئیدی و معلق از آب خام به کار گرفته می شوند کارآیی مناسب ر در این خصوص دارا هستند . اما حضور ترکیبات آلی که منبع مهم تشکیل تری هالومتان ها و موتاژن ها بوده و همچنین ترکیبات آلی که می توانند بعنوان منبع کربن توسط میکرو ارگانیسمها مورد استفاده قرار گیرند به توسعه سیستم های جدید برای حذف این نوع ترکیبات آلی از آب ، نیاز دارند .

کلیدواژه‌ها