تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری

نویسندگان

چکیده

در منطقه 20 تهران روزانه بطور متوسط 250 تن مواد زائد جامد شهری جمع آوری می گردد . زباله های خانگی به سه بخش پسماند تر ، پسماند خشک و مواد مخاطره میز تقسیم می شوند . بر اساس آنالیز کیفی زباله خانگی در این منطقه پسماندهای غذایی (تر) حدود 73 درصد وزنی مواد متشکله زباله را شامل می شود . طی تحقیق در رابطه با زائدات مخاطره آمیز که خود شامل مواد زائد بیمارستانی و مواد زائد مراکز خدمات خودرویی است ، مطالعاتی انجام شده است .

کلیدواژه‌ها