حذف کاتیون سرب (Pb+2) به روش جذب سطحی به وسیله کربن فعال

نویسندگان

چکیده

حذف کاتیون سرب (Pb+2) املاح محلول از محیط آبی مانند فاضلاب های صنعتی از طریق فرایند جذب ممکن می باشد . برای مطالعه ، روش جذب سطحی و ماده جاذب کربن فعال برگزیده شد . ابتدا بررسی شد که ایا این روش می تواند سرب را به نحو مطلوبی حذف کند یا خیر ؟ سپس عوامل موثر روی میزان جذب از قبیل زمان جذب ، میزان درجه حرارت ، PH و ... مورد ارزیابی قرار گرفت .

کلیدواژه‌ها