ارزیابی توان و مکانیابی اراضی حاشیه سد درودزن برای کاربری تفرجی

نویسندگان

چکیده

مروزه هر کسی می داندکه مطالعات زیست محیطی، اساس کار کلیه پروژه های توسعه می باشند. براساس معیارها و ضوابط استقرار صنایع، مراکز تفرجی در زمره مراکز خدماتی گروه (و) دسته بندی شده اند. بنابراین برای مکانیابی این گونه واحدها باید توان سنجی منطقه انجام و براساس نقشه کاربری تفرجی و منابع زیست محیطی موجود، بهترین مکان شناسایی و پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها