بررسی آلودگی میکروبی قسمت های مختلف اتاق های عمل جراحی یک بیمارستان در تهران (سال 1379)

نویسندگان

چکیده

در بررسی قسمت های مختلف و هوای اتاق عمل جراحی بیمارستانی در تهران از نظر وجود میکروارگانیزم های بیماریزا، نتایج حاصل از کشت نشان داد که میکروارگانیسم استافیلوکک اپیدرمیدیس در هوای اتاق عمل پیش از سایر میکروب ها وجود دارد و تنها قارچ موجود در هوای اتاق عمل، اسپرژیلوس بوده است.

کلیدواژه‌ها