اندازه گیری فلزات سنگین سرب، نیکل و جیوه در آب و رسوب در خلیج فارس منطقه عملیاتی عسلویه

نویسندگان

چکیده

آب های منطقه عسلویه در خلیج فارس به دلیل موقعیت استثنایی خود که محل احداث تعداد بسیار زیادی پالایشگاه گاز و کارخانه پتروشیمی است، به طور مستقیم و غیر مستقیم در معرض ورود آلاینده های مختلف آلی و معدنی قرار دارد. با توجه به موقعیت منطقه و به علت تحقیقات محدودی که در منطقه عسلویه صورت گرفته است، مطالعه حاضر بر روی رسوب ها و آب های این منطقه برای اندازه گیری میزان فلزات سنگین سرب، نیکل و جیوه انجام شده است تا بتوان از نتایج آن برای مقایسه غلظت این فلزات در سال های آینده که تعداد زیادتری از پالایشگاه های گاز و کارخانه های پتروشیمی مشغول به کار و فعالیت می شوند استفاده کرد.
روش اندازه گیری بر اساس استانداردهای رایج و به وسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده در حال حاضر در مقایسه با برخی نقاط دیگر در خلیج فارس و میانگین عناصر در رسوب های جهانی بیان کننده غلظت کم فلزات سنگین در آب و رسوب های منطقه است. میزان حداقل و حداکثر غلظت فلزات اندازه گیری شده بر حسب ppm به شرح زیر است.
Ni در آب 0.23-0.17، در رسوب 27.2-19.9، Pb در آب 0.14-0.13، در رسوب 29.5-20.2، Hg در آب کمتر از 0.0001 در رسوب 0.025-0.02.

کلیدواژه‌ها