بررسی اولویت بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به سیستم تصفیه فاضلاب

نویسندگان

چکیده

یکی از بخش هایی که در برنامه های توسعه خصوصا در کشورهای در حال رشد باید مورد توجه قرار گیرد، بخش روستایی و کشاورزی است. پیشگیری از بیماری های مرتبط با آب در تامین سلامت مردم نقش اساسی دارد. تاسیسات فاضلاب روستایی از جمله تاسیسات زیربنایی در مناطق روستایی است که در ارتقا سطح بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست نقش اساسی دارد. این موضوع در مناطق روستایی کشور که بعضا فاقد تاسیسات جمع آوری و تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و عموما فاقد تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب می باشند، اهمیت بیشتری پیدا می کند. در این میان تامین آب آشامیدنی بهداشتی و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب برای روستاها خصوصا در مناطق کم آب اهمیت ویژه ای داشته و خواهد داشت. این مهم با داشتن آمار کافی و دقیق از وضعیت روستاها و جمع بندی تجربیات قبلی و برنامه های گذشته و تجربیات سایر کشورها امکان پذیر خواهد بود. به منظور گروه بندی و سپس اولویت بندی روستاهای کشور برای احداث تاسیسات فاضلاب ابتدا معیارهای تعریف شدند. پس از تعیین و تعریف معیارها جهت مشخص شدن اهمیت و ارزش هر کدام از آن ها نسبت به یکدیگر، ارزش هر یک مشخص گردید. برای ارزش گذاری معیارها از اعداد 2, 1 و 3 استفاده شده است بر این اساس اگر ارزش یک معیار 3 و ارزش دیگری 1 باشد به این معنی است که اهمیت و ارزش معیار اول سه برابر معیار دوم می باشد. در مرحله بعدی زیر معیارهای هر یک از معیارها تعریف شده و امتیازهای بین 1 تا 10 به آن ها تعلق گرفت. سپس با توجه به وضعیت موجود در روستاهای کشور، در محدوده حداقل و حداکثر مجموع وزن امتیازها کل روستاهای کشور به 10 گروه تقسیم شدند. گروه بندی بر این اساس صورت گرفته است که در حال حاضر ضرورت احداث تاسیسات فاضلابی در گروه های دهگانه از بالا به پایین با افزایش امتیاز کل بیشتر شده و گروه هایی که دارای امتیاز بالا باشند در اولویت قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها