بررسی اثر سمیت نیکل و وانادیوم بر روی دو گونه Artemia franciscana.Artemia urmiana

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق سمیت ترکیبات و انادیوم و نیکل بر روی Artemia franciscana و Artemia urmiana تحت شرایط آزمایشگاهی به روش کوتاه مدت (حاد) مورد بررسی قرار گرفت. در مراحل انجام آزمون عوامل فیزیکی و شیمیایی آب نظیر دما، pH، اکسیژن محلول، سختی و هدایت الکتریکی کنترل گردید. آزمایش ها شامل 17 گروه تیمار که به ترتیب در معرض غلظت های مختلف نیکل و وانادیوم قرار گرفتند، و گروه شاهد بود که هیچ فلزی را دریافت نکرد.
مقدار LC50 وانادیوم و نیکل برای Artemia urmiana به ترتیب 0.01146 و 0.007201 میلی گرم در لیتر و برای Artemia franciscana 0.01158 و 0.0107 میلی گرم در لیتر بود.
نتایج نشان داد که فلزات نیکل و وانادیوم دارای اثرات سمی بر روی دو گونه A. urmiana و A. franciscana می باشند و با وجود مقاومت زیادی که هر دو گونه در برابر نیکل و وانادیوم از خود نشان دادند، اثر سمیت وانادیوم بر روی A. urmiana بیشتر از نیکل بوده است، در صورتی که درجه سمیت نیکل و وانادیوم بر روی A. franciscana به یک اندازه بوده است و تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها