نقش و کاربرد مدل هنگرفورد در آموزش محیط زیست (Infusion, Defusion)

نویسنده

چکیده

جلوگیری از زوال و نابودی محیط زیست نیازمند ابزارهای مناسب به منظور دستیابی به توسعه پایدار است.
در این زمینه ابزارهای متعددی از قبیل «قوانین زیست محیطی»، ضمیری، ارزیابی اثرات زیست محیطی، مطرح شده است و آموزش محیط زیست به عنوان موثرترین و قوی ترین شاخص ها در افزایش و ارتقا، آگاهی های جامعه قلمداد می شود.
در این راستا نوع روش ها، ساماندهی مناسب محتوی، طرح و اجرای آموزش در نظام های آموزش رسمی و غیر رسمی مورد عنایت ویژه مسوولین و دست اندرکاران امر آموزش بوده است.
در این مقاله نویسنده با عنایت به حساسیت امر آموزش دو مدل هنگرد ""infusion و "Defusion" را در محتوای برنامه درسی فنی مهندسی در بعد زیست محیطی مورد مقایسه قرار داده و چگونگی کاربرد این دو مدل را با عنایت به محاسن و معایب آن در کل محتوای آموزش فنی بررسی نموده است و به این نتیجه می رسد که مدل ""infusion بهتر می تواند با توجه به اهداف آموزش زیست محیطی تاثیر گذار و کاربردی باشد و در مسیر پایداری و حفظ محیط زیست یاری رساند.

کلیدواژه‌ها