طراحی و شبیه سازی آرایه فتوولتاییک تراکتور الکتریکی هیبریدی به کمک پانل های خورشیدی با استفاده از نرم افزار MATLAB

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

3 مسوول و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

4 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج.

چکیده

آرایه فتوولتاییک تراکتور الکتریکی هیبریدی به کمک پانل های خورشیدی قبل از ساخت، طراحی شده و به وسیله نرم افزار
شبیه سازی گردید. این آرایه از تعداد 15 عدد پانل خورشیدی تشکیل یافته که تعداد 5 عدد از پانل ها به صورت سری به MATLAB
همدیگر وصل شده و 3 گروه 5 تایی به همدیگر موازی می شوند. روابط بین پارامترهای ورودی و خروجی و عوامل محیطی مؤثر در آن با
روابط ریاضی مدل شده و نمودارهای ولتاژ -جریان، ولتاژ- توان در شرایط مختلف و به ازای پارامترهای متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفتند.
تحلیل نمودار های مختلف نشان داد که این نمودارها با دقت قابل قبولی منطبق به مقادیر عملی بوده و در اکثر موارد با اختلاف کم تر از
%97 در مقایسه با داده های مربوط به کارخانه سازنده قابل استفاده می باشد. نهایتا الگوریتم ایجاد شده با الگوریتم لابراتوار ملی ساندیا 6
مورد مقایسه قرار گرفت و انطباق خیلی نزدیکی نتیجه گرفته شد. همچنین نشان داده شد که نمودارهای حاصل از الگوریتم ساندیا علی رغم پیچیدگی این الگوریتم کاملا منطبق بر مقادیر مدل ارایه شده در این مقاله بوده و به خوبی م یتوان از این مدل ساده به جای آن مدل پیچیده استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها