برآورد صرفه جویی اقتصادی ناشی از کاهش خسارات وارد بر سلامت حاصل از احداث یک جایگاه سوخت رسانی CNG در مقایسه با بنزین در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست ، دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

گازطبیعی ب هعلت ویژگی ذاتی و ب هویژه سازگاری با محیط زیست، از جمله حام لهای انرژی است که در دو دهه نخست سده
کنونی بالاترین نرخ رشد را در میان حام لهای انرژی داشته است و این امر بدان معنی است که سهم گاز طبیعی در سبد انرژی مصرف
جهان رو به افزایش است.
در این مقاله با توجه به آخرین آمار و اطلاعات موجود درمورد آلودگی هوا و قیمت سوخت، میزان صرف هجویی اقتصادی ناشی از
کاهش خسارات وارد بر سلامت افراد جامعه حاصل از احداث یک جایگاه سوخ ترسانی گازطبیعی فشرده ت کمنظوره با 4 دیسپنسر و مصرف
برآورد شده است. به این ترتیب که خسارت ریالی ناشی از انتشار آلایند ههای ( CNG ) سالانه 10.512.000 مترمکعب گازطبیعی فشرده
و 1 لیتر بنزین محاسبه شده و در نهایت با توجه به میزان فروش سالانه یک جایگاه سوخت رسانی CNG حاصل از مصرف 1 مترمکعب
کل صرفه جویی ناشی از کاهش آلودگی هوا حاصل از مصرف گاز در مقایسه با حجم معادل بنزین ( به ازای هر کیلومتر پیمایش CNG
تعیین شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که کل صرفه جویی ناشی از کاهش خسارات وارد بر سلامتی ناشی از آلودگی هوا برای یک
حدود 26.088.303.168 ریال است. این مقادیر در بعد کلان ارقام قابل توجهی است و در دراز CNG جایگاه سوخ ترسانی ت کمنظوره
مدت عواید بسیاری از جمله کاهش آلودگی هوا، افزایش سلامت افراد جامع ه، کاهش مصرف بنزین و گازوئیل، جلوگیری از خروج ارز، رفع
وابستگی به خارج در زمینه فناوری روز دنیا و ذخیره نفت در سا لهای آینده را عاید کشور خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها