فراتحلیلی از ارزیابی رویکردهای توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر تحلیل عوامل راهبردی(SWOT)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس.

2 دکترای معماری دانشگاه تربیت مدرس *(مسئول مکاتبات).

3 هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، ایران.

4 کارشناس ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت.

چکیده

گردشگری روستایی به عنوان فرآیندی در توسعه روستایی قلمداد می شود که با ایجاد فعالیت های مکمل کشاورزی، می تواند
زمینه توسعه اقتصادی و زیست محیطی روستایی را در زمینه افزایش درآمد، اشتغال زایی و معیشت پایدار روستایی فراهم کند که بهبود
کیفیت زندگی و توزیع متعادل و مناسب خدمات و تسهیلات را درچارچوب توسعه منطقه ای و محلی، به همراه دارد. در این میان
قابلیت ها و جاذبه های طبیعی مناطق روستایی ایران، می توانند منابع و در عین حال فرصت هایی در توانمندسازی روستایی به شمار
روند. علاوه بر این، نوع رویکرد توسعه گردشگری روستایی (راهبردی، بازساخت کارکردی و راهبردی)، اثرات مثبت و تبعات منفی
اجتماعی، اقتصای و زیست محیطی در هنگام مداخله در نواحی روستایی را باعث می شود. در این پژوهش که از رو ش توصیفی و روش
فرا تحلیل بهره برده است، تلاش شه تا با بررسی و ارزیابی کیفی رویکردهای گردشگری روستایی، امکان انتخاب بهترین راهکار مداخله در
می تواند ب ا ، (SWOT) نواحی روستایی فراهم شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکرد راهبردی در رویه تحلیل عوامل راهبردی
برخورداری از نگاه همه جانبه و انعطاف پذیر به متغیرها و مولفه های گردشگری روستایی، بیشینه کارآمدی در حوزه برنامه ریزی، طرح
ریزی و اجرا در توسعه گردشگری روستایی را فراهم آورد که می بایستی در ساختار فعلی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاستی
ایران، مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها