بازیافت روغن پسماند خوراکی به صورت سوخت بیودیزل و بهینه سازی برخی از خواص فیزیکی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا باشگاه پژوهشگران جوان، ورامین ، ایران(مسئول مکاتبات)

2 استاد یار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استاد یار مهندسی شیمی پژوهشگاه مواد و انرژی ،پژوهشکده انرژی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا دانشکده کشاورزی، تهران ، ورامین

چکیده

بیودیزل آلکیل استر اسیدهای چربی است که از منابع طبیعی مانند روغ نهای گیاهی و یا چرب یهای حیوانی تولید میشود. این
سوخت در مقایسه با گازوئیل متعارف فاقد ترکیبات گوگرد و آروماتیک بوده و در ساختمان مولکولی خود 10 % اکسیژن دارد که باعث
کاهش آلایندهای خروجی از اگزوز موتور م یگردد. در این تحقیق بیودیزل از روغن پسماند حاصل از پخت و پز به روش
تران ساستریفیکاسیون و در حضور کاتالیزور سدیمهیدروکسید ( 5/ درصد وزنی روغن) و متانول با نسبت مولی الکل به روغن 6 به 1 تولید
شد. از روش کریستالیز هکردن استر در حلال هگزان نرمال برای بهبود برخی از خواص فیزیکی بیودیزل نظیر نقاط ابر یشدن و ریزش
80 و 90 درصد حجمی) و گازوئیل تهیه شده و از ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ، استفاده گردید. نمون ههای مختلفی از مخلو ط بیودیزل ( 10
بیودیزل خالص و گازوئیل خالص نیز به عنوان سوخت شاهد استفاده گردید. سپس خواص فیزیکی هر یک مانند چگالی، ویسکوزیته، نقطه
ابری شدن، نقطه ریزش و ارزش حرارتی نسبت به گازوئیل مورد مقایسه قرارگرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد بیودیزل در نمون هها
چگالی، ویسکوزیته، نقطه ابر یشدن و نقطه ریزش در مقایسه با گازوئیل متعارف افزایش یافت

کلیدواژه‌ها