بررسی غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیولوژی ماهیان دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار دانشکده شیلات و بیولوژی دریا، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

سموم ارگانوکلره به علت خاصیت سرطان زایی، اثر سمیت تاخیری و تاثیر این سموم بر سیستم عصبی ماهیان و همین طور
انسان، دارای اهمیت زیادی هستند. در این پروژه، غلظت سموم ارگانوکلره شامل لیندان، هپتاکلر، آلدرین، دیلدرین و ددت) در رسوبات
سواحل جنوبی دریای خزر در ایستگاه های آستارا، هشتپر، بندر انزلی، کیاشهر، رامسر، چالوس، نور، فریدون کنار، خزرآباد ساری و بندر
ترکمن اندازه گیری شد. پس از نمونه برداری از ایستگاه های یادشده، نمونه ها استخراج، جداسازی و تغلیظ گردیدند و سپس توسط
دستگاه گازکروماتوگراف مجهز به دتکتور الکترون کپچر مورد آنالیز قرار گرفتند. در نمونه های رسوبات، سم هپتاکلر با میانگین غلظت
0> میلی گرم در کیلوگرم وزن تر کمترین / 0/493 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بیشترین غلظت و سم آلدرین با میانگین غلظت 001
غلظت را داشته است. ترتیب این سموم در رسوبات بر اساس میانگین غلظت به این صورت است: آلدرین< لیندان< دیلدرین< ددت<
هپتاکلر.

کلیدواژه‌ها