طراحی پارک انرژی در بوستان نیلوفر منطقه 1 شهرداری تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهردار منطقه 1 تهران * ( مسئول مکاتبات ).

2 مدیر واحد محیط زیست و انرژی و کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده

در طول سال‌های اخیر، فعالیت های انسان در راستای توسعه، تهدیدات و تاثیرات متعددی را متوجه محیط زیست نموده است که با توجه به ارتباط متقابل توسعه و محیط زیست که دو مقوله لاینفک می باشند، تنها از طریق مدیریت عوامل تخریب کننده و یا تـاثیر
گذار بر محیط زیست می توان این آثار منفی را تعدیل و آشفتگی های زیست محیطی را کنترل نمود . بدین جهت مدیریت سـازمان هـای
شهری همچون شهرداری ها با توجه به توسعه ناپایدار و بی رویه شهر و شهر نشینی و نیز گسترش و افـزایش معضـلات زیسـت محیطـی ،
فعالیت های گسترده ای را در طی سال های اخیر با هدف حفظ محیط زیست و کنترل و کاهش آلودگی های زیسـت محیطـی ، در سـطح
منطقه، ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی در سطح منطقه، تـرویج فرهنـگ حفـظ محـیط
زیست و ارتقای سطح دانش و آگاهی شهروندان، کاربرد فناورهای نوین زیست محیطی، استفاده بهینه از منابع انرژی، حفظ آثـار فرهنگـی،
هویتی و توسعه زمینه علمی و فرهنگی، با اجرای پروژه های متعددی به اجرا رسانیده اند . یکی از فعالیت های صـورت گرفتـه در راسـتای
ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و آشنایی با شیوه های نوین تامین انرژی و اسـتفاده بهینـه از منـابع انـرژی، طراحـی و اجـرای پـروژه
احداث پارک انرژی در بوستان نیلوفر منطقه 1 می باشد . در این پروژه، احداث یک پارک انرژی با معرفی سیستم های تجدید پـذیر تـامین
انرژی در قالب احداث ساختمان انرژی، نمایشگاه انرژی های تجدید پذیر، احداث پارکینگ خورشیدی و مسیرهای خورشیدی و .... مد نظر
قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها