تولید بیوگاز از زباله آشپزخانه و کود گوسفند در مقیاس آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی/ دانشگاه آزا اسلامی واحد داراب

2 مربی (حق تدریس)/دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

4 مسئول آزمایشگاه، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز

چکیده

بیوگاز، یک انرژی پاک و تجدید پذیر است که می تواند جایگزین خوبی برای منابع مرسوم انرژی باشد. در این تحقیق تولید بیوگاز از زباله آشپزخانه مورد بررسی قرار گرفته و آزمایشات هضم بی هوازی در آزمایشگاه، با استفاده از بطریهای یک لیتری به عنوان رآکتور در دمای محیط انجام گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که زباله هایی می توانند در هضم بی هوازی گاز متان را تولید کنند که هوا زده نشده و تحت تخمیر هوازی قرار نگرفته باشند، به علاوه برای تولید بیوگاز از زباله علاوه بر مواد آلی که منبع تامین کننده هیدروکربن می باشند به یک منبع غنی از باکتری متانوژن (متان ساز ) نیازمندیم. بنابراین به منظور تامین این منبع باکتری، در تحقیق حاضر از کود گوسفند استفاده شد و اثر پارامترهایی مانند غلظت زباله جامد در آب، درصد کود گوسفند و اثر زمان آماده سازی محیط باکتریها بر راندمان تولید گاز و درصد متان در بیوگاز تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات