بررسی و مقایسه غلظت تجمع یافته و جذب هفتگی عنصر روی در برندهای برنج وارداتی با برنج کشت داخل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

زمینه و هدف: در این مطالعه نسبت به بررسی و مقایسه‌ی میزان فلز روی در نمونه های برنج‌ وارداتی با برنج کشت شده در شهرستان های بروجرد و اصفهان در سال 1391 اقدام شده است.
روش بررسی: بدین منظور در مجموع 30 نوع برنج‌ وارداتی از کشور هند و 5 نوع برنج ایرانی عرضه شده در بازار مصرف شهرهای تهران و همدان تهیه شد. در ابتدا، نمونه‌ها به روش هضم اسیدی، هضم شده و سپس برای اندازه‌گیری غلظت روی از دستگاه نشر اتمی استفاده گردید. پردازش آماری نتایج نیز توسط نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: نتایج بیانگر آن بود که میانگین غلظت فلز روی در نمونه های برنج‌ وارداتی µg g-171/20 وزن خشک با دامنه µg g-1 72/20-68/20 و در نمونه های برنج ایرانی µg g-1 85/13 وزن خشک با دامنه µg g-1 87/13-82/13 می باشد. میانگین جذب هفتگی فلز روی ناشی از مصرف برنج‌های وارداتی و ایرانی به ترتیب برابر با 60/398 و 67/266 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن در هفته می باشد. همچنین میانگین غلظت فلز روی در این مطالعه کمتر از حد استاندارد بود.
بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نتایج حاصل می‌توان اذعان نمود که مصرف برنج‌های وارداتی و ایرانی که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند از نظر غلظت تجمع یافته عنصر روی هیچ گونه مشکل بهداشتی برای مصرف کننده به دنبال نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات