نقش مشارکت مردمی در حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر کرج ( مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری کرج)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

در جریان تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی، مردم به عنوان ترکیب کننده منابع، امکانات و سرمایه، محسوب می شوند و میزان آگاهی و مشارکت آنان در برنامه های توسعه امری اجتناب ناپذیر است. این تحقیق به بررسی نقش مشارکت مردمی در حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر کرج می پردازد. روش مورد استفاده؛ پرسشنامه و مشاهده می باشد. جامعه آماری، بزرگترین پارک منطقه 8 شهرداری کرج می باشد که با توجه به نظر کارشناسان شهرداری، فضای سبز تعیین شد.بر اساس فرمول کوکران تعداد150پرسشنامه با13سوال در2روز پر رفت و آمد دربزرگترین و پرمراجعه ترین پارک منطقه توزیع و در روش مشاهده ای، بهNGO زیست محیطی موجود در منطقه مراجعه و اقدامات این جمعیت مشاهده و مورد بررسی قرار گرفت. سپس نتایج توسط نرم افزار Excel و Spss مورد تجزیه و تحلیل آماری و روابط بین متغییر ها از طریق آزمون کای اسکویر و همبستگی اسپیرمن مورد سنجش قرارگرفت.رابطه سن افراد و میزان مشارکت باضریب همبستگی 0.005 ، رابطه جنسیت و میزان مشارکت با ضریب همبستگی 0.069 و رابطه سطح تحصیلات و میزان مشارکت با ضریب همبستگی 0.078 همگی بسیار ضعیف ارزیابی شدند. اما رابطه بین میزان آگاهی و مشارکت با ضریب همبستگی 0.330 قوی ارزیابی شد و بیانگر آن است که بالا بردن سطح آگاهی مردم، درجلب مشارکت در زمینه حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز تاثیر دارد. همچنین مشخص شد که NGOموجود در منطقه با فعالیتهای وسیع و گسترده در زمینه حفظ و گسترش فضای سبز در منطقه8 و باغ فاتح، نقش بسزایی در جلب مشارکت مردم دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات