ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخصهای مقایسه ای و کارایی انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 کارشناس/ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده

چکیده
زمینه و اهداف: تاسیسات آب و فاضلاب یکی از بخشهای انرژی بر هستند که تامین انرژی درآنها ازجنبه های اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان انرژی مصرفی پنج تصفیه خانه فاضلاب استان آذربایجان غربی درفاصله سالهای 1388 تا 1390 می باشد.
روش تحقیق: داده های راهبری تصفیه خانه ها از طریق سوابق شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، بررسی محلی، مصاحبه با اپراتورها و نیز مراجعه حضوری جمع آوری، و داده های انرژی از سامانه نرم افزاری کارنامه مشترک هرتصفیه خانه استخراج گردید. آنالیز داده ها با استفاده از Excel و آزمون آماری ANOVA صورت گرفت. پارامترهای مصرف ویژه انرژی (برق) SPC) ) شدت مصرف انرژی منبعSEUI) ) ، هزینه ویژه مصرف انرژی (SEC) و کارایی انرژی (EE) با استفاده از رهنمودها و شیوه هایEPA , AWWA وNYSERDA و مدل سازی محاسبه گردید.
یافته ها: آنالیز نتایج نشان داد که شاخص SPC برحسب بارهیدرولیکی وبار آلی به ترتیب دردامنه 143/0 تا 959/0 و 5/0 تا 584/3 قراردارد. همچنین شاخص SEUI دردامنه 31/2 تا 414/15 برحسب Kbtu به متوسط فاضلاب ورودی ، قراردارد. مصرف انرژی رابطه معنی داری(05/0P>) با پارامترهای LnQav، lnBODe lnBODi و Lndiff_T را نشان داد.
نتیجه گیری: مصرف انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب به اندازه تصفیه خانه، بار ورودی و میزان حذف BOD و تغییرات درجه حرارت هوا بستگی دارد. تصفیه خانه فاضلاب ارومیه و سلماس شدت مصرف انرژی بالاتری نسبت به سایر تصفیه خانه ها داشته و کارایی کمتری از نظر مصرف انرژی دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات