برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی منابع زیست محیطی پارک جنگلی (مطالعه موردی پارک جنگلی آبشار یاسوج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

3 مرکز تحقیقات کشاورزی کهکیلویه و بویراحمد

چکیده

دراین تحقیق ارزش اقتصادی کارکرد غیراستفاده ای(تفریحی) پارک جنگلی آبشار یاسوج و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه دو بعدی برآورد گردید. تعداد180 پرسشنامه در فصول بهار و تابستان سال 1392 از طریق مصاحبه حضوری از بازدید کنندگان تکمیل و جمع آوری گردید. قیمتهای پیشنهادی 1000، 2000 و 3000 تومان بود که با توجه به ورودیه پارک تعیین گردید. علاوه برآن داده های دیگری در مورد خصوصیات اجتماعی و اقتصادی آنها جمع آوری گردید. برای برآورد پارامترهای مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، از مدل لاجیت تخمین زده شد. بر اساس نتایج بدست آمده 77% ازبازدیدکنندگان تمایل به پرداخت مبلغی جهت حفاظت و نگهداری پارک را داشتند. متوسط تمایل به پرداخت هر فرد معادل 19085 ریال بدست آمد. متغیرهای مبلغ پیشنهادی، درآمد فرد، مدت اقامت در پارک و تعداد بازدید از پارک معنادار شدند. همچنین ارزش تفریحی سالانه پارک برای هرهکتار معادل 1049 میلیارد ریال بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات