امکان پذیری پاک سازی خاک های آلوده به گازوئیل به کمک شوینده ها با استفاده از پایلوت آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه آلودگی خاک با فراورده های نفتی به دلیل نشت مخازن سوخت و خطر انتقال از مهم ترین مشکلات زیست محیطی است، زیرا علاوه بر خطر انتقال به زنجیره غذایی امکان آلوده سازی منابع آب زیر زمینی نیز وجو دارد. لذا پاک سازی خاک های آلوده به فراورده های نفتی در محل بسیار با اهمیت می باشد. در این تحقیق پارامترهای موثر بر پاک سازی خاک آلوده به گازوئیل به روش خاک شویی با استفاده از شوینده سدیم دو دسیل سولفات مورد بررسی قرار گرفت. به منظور شبیه سازی پاک سازی منطقه آلوده به گازوئیل، از روش آزمایش ستونی استفاده گردید. خاک مورد نظر به میزان 10000 و 20000 ، میلی گرم بر کیلوگرم خاک، توسط گازوئیل آلوده گردید. در این پژوهش اثر pH ، غلظت شوینده و میزان آلودگی اولیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که در کلیه حالات میزان پاک سازی برای مقادیر اسیدی محلول شستشو پایین می باشد و بازده حذف در حالتی که از آب استفاده می شود، حدود یک سوم مقدار حداکثر است. در خاک آلوده به میزان ppm 10000 بیشترین بازده حذف برای شوینده به میزان 3/0 درصد وزنی و pH=11  و برای خاک با آلودگی اولیه ppm 20000  برای شوینده به میزان 1/0 درصد وزنی و pH=11  به دست آمد. با افزایش میزان شوینده میزان نفوذپذیری کاهش می یابد و بیشترین مقدار آن در pH=11  می باشد. با افزایش میزان آلودگی اولیه سرعت افزایش بازده حذف و نفوذپذیری با افزایش میزان pH کاهش می یابد و در حقیقت در مقادیر پایین آلودگی نقش pH در افزایش بازده و نفوذپذیری بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها