بررسی میزان آلودگی صوتی در منطقه 5 تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی *(مسئول مکاتبات).

2 استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشیار دانشکده بهدشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 کارشناس ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه و هدف: منظور از این تحقیق بررسی میزان آلودگی صدا در منطقه 5 شهر تهران است. این منطقه  به جهت تراکم جمعیت، همجواری منازل مسکونی با بزرگراه‏های متعدد، تعدد و تردد بیش از حد خودروها، حایز اهمیت است.
مواد و روش ها: این مطالعه در ماه‏های خرداد و تیر 1390 انجام گردید که در 61 ایستگاه طی سه نوبت در ساعات پیک ترافیک شاخص‏های مربوط به صدا اندازه‏گیری سپس داده‏ها وارد نرم‏افزار اطلاعات جغرافیایی (GIS) شد و لایه‏های اطلاعاتی جهت ارایه مقدار آلودگی در منطقه، تعیین پراکنش آلودگی صوتی، نقاط بحرانی، مناطق بدون آلودگی صدا و ... مشخص گردید. در این بررسی از260  پرسشنامه استفاده گردید.
یافته ها: میانگین تراز معادل صدای اندازه گیری شده در منطقه 5 شهر تهران dB(A)3/72  بوده که بیشترین میزان آن در ایستگاه      پل صنایع هوایی به مقدارdB(A)7/80 و کمترین مقدار در ایستگاه پارک کوهسار به میزانdB(A)9/55می باشد همچنین ماکزیمم مقادیر ترازهای معادل صدا (L10،L90) شاخص صدای ترافیک (TNI) و  تراز آلودگی صداP)  (LNهر کدام به ترتیب مقادیر dB(A)2/92ایستگاه دانشگاه علمی کاربردیdB(A) 3/80 ایستگاه استادیوم اتوبان تهران کرج، dB(A)2/106 ایستگاه فردوس-عقیل و dB(A)9/92 در ایستگاه دانشگاه علمی کاربردیمی‏باشد.
بحث و نتیجه گیری: همان طور که نتایج تحقیق نشان می دهد در کل ایستگاه‏های سنجش صدا میزان تراز معادل صدای اندازه‏گیری شده بیش از حد استاندارد روز ایران  می‏باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هفدهم، شماره دو،  تابستان 94

 

بررسی میزان آلودگی صوتی در منطقه 5 تهران

 

ساناز فتحی[1]*

sanazfathi2@gmail.com

پروین نصیری[2]

محمد رضا منظم اسماعیل پور[3]

رویا مرادی[4]

فاطمه رزاقی4

تاریخ دریافت:20/11/90

تاریخ پذیرش:1/6/91

 

چکیده

مقدمه و هدف: منظور از این تحقیق بررسی میزان آلودگی صدا در منطقه 5 شهر تهران است. این منطقه  به جهت تراکم جمعیت، همجواری منازل مسکونی با بزرگراه‏های متعدد، تعدد و تردد بیش از حد خودروها، حایز اهمیت است.

مواد و روش ها: این مطالعه در ماه‏های خرداد و تیر 1390 انجام گردید که در 61 ایستگاه طی سه نوبت در ساعات پیک ترافیک شاخص‏های مربوط به صدا اندازه‏گیری سپس داده‏ها وارد نرم‏افزار اطلاعات جغرافیایی (GIS) شد و لایه‏های اطلاعاتی جهت ارایه مقدار آلودگی در منطقه، تعیین پراکنش آلودگی صوتی، نقاط بحرانی، مناطق بدون آلودگی صدا و ... مشخص گردید. در این بررسی از260  پرسشنامه استفاده گردید.

یافته ها: میانگین تراز معادل صدای اندازه گیری شده در منطقه 5 شهر تهران dB(A)3/72  بوده که بیشترین میزان آن در ایستگاه      پل صنایع هوایی به مقدارdB(A)7/80 و کمترین مقدار در ایستگاه پارک کوهسار به میزانdB(A)9/55می باشد همچنین ماکزیمم مقادیر ترازهای معادل صدا (L10،L90) شاخص صدای ترافیک (TNI) و  تراز آلودگی صداP)  (LNهر کدام به ترتیب مقادیر dB(A)2/92ایستگاه دانشگاه علمی کاربردیdB(A) 3/80 ایستگاه استادیوم اتوبان تهران کرج، dB(A)2/106 ایستگاه فردوس-عقیل و dB(A)9/92 در ایستگاه دانشگاه علمی کاربردیمی‏باشد.

بحث و نتیجه گیری: همان طور که نتایج تحقیق نشان می دهد در کل ایستگاه‏های سنجش صدا میزان تراز معادل صدای اندازه‏گیری شده بیش از حد استاندارد روز ایران  می‏باشد.

واژه های کلیدی: آلودگی صوتی، تراز معادل صدا، شاخص صدای ترافیک، تراز آلودگی صدا

 

 

مقدمه


آلودگی‏های ‏محیط‏زیستی در سه دهه اخیر بیش از گذشته توجه جهانیان را به خود معطوف داشته است. در این میان موضوع آلودگی صدای شهرها در اکثر ممالک به عنوان یک مشکل فراگیر و بلکه جهانی مطرح می‏باشد (1). امروزه آلودگی صدا، معیاری مهم برای تعیین کیفیت زندگی در شهرها محسوب می‏شود و رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‏دهد(2). در ایران بیش از دو دهه است که آلاینده‏‏های محیط‏زیستی آب، خاک و هوا مورد توجه   روز افزون قرار گرفته‏اند. لیکن در مورد آلودگی‏های صوتی هنوز جای کار، بسیار است. در حالی که افزایش فعالیت‏های مختلف در خدمات شهری جهت گذراندن زندگی موجب گردیده است تا آلودگی صدا به عنوان یک مشکل اجتماعی بروز نماید، متأسفانه اهمیت و جایگاه آلودگی صدا در کشور ما مانند بیشتر آلودگی‏ها چندان روشن و مشخص نمی‏باشد. مطالعات پراکنده نیز حکایت از گسترش آلودگی صدا در شهرهای بزرگ ایران دارد. از این‏رو      در برنامه‏ریزی‏های کلان توسعه در بخش محیط‏زیست لازم است تا موضوع  کنترل و کاهش منابع آلاینده مورد توجه قرار گیرد و طبیعتاً این امر نیاز به سرمایه گذاری خاص خواهد داشت (3).

آلودگی صوتی در تراز های بالای فشار صوت (بیش از 85 دسی بل) باعث اثرات مستقیم برروی اندام شنوایی شامل تغییرات موقت آستانه شنوایی (Temporarry Thershold Shift : TTS) و در صورت تماس طولانی ایجاد افت دایم شنوایی (Premanent Thershol Shift:PTS) می‏گردد. اما در محدوده‏ای از ترازهای پایین‏تر (بین 50 تا 80 دسی بل) اثرات عمده آن تحت عناوین آزاردهندگی (Anoyance) مزاحمت (Disturbance)  اخلال در آسایش (Bother) و ناخواسته بودن (Intrusion) قلمداد می‏شود، به عبارت دیگر قسمتی از اثرات صدا مربوط به تاثیر آن بر روی دستگاه عصبی، وضع روانی و رفتاری افراد است (4). تأثیر فیزیولوژیک و روانی ناشی از صداهای تکراری و مداوم در انسان، غالباً به صورت تدریجی و در دراز مدت ظاهر می‎شود و برای افرادی که     تحت‏تأثیر صدا قرار نمی‏گیرند، چنین عوارضی بوجود نمی‏آید. واکنش‏های بدن انسان در قبال صدای بلند همانند واکنش      در برابر خطری قریب الوقوع می‏باشد. از جمله ایـن واکنش‏هـا می‏توان به ترشح هورمون آدرنالین، تغییر ضربان قلب و فشار خون اشاره نمود (5). بررسی انجام شده در سازمان حفاظت محیط‏زیست در شهر تهران در سال 1371 مؤید این نکته است که بیشترین آلودگی صدا ایجاد شده در شهر تهران ناشی از تردد وسایل نقلیه است(6). آثار فعالیت‏های حمل و نقل از جمله آلودگی صوتی و تاثیرات این آلودگی ضرورت کاهش یا کنترل آن را به دنبال دارد. آثار فیزیولوژیکی و روانی صدا        بر روی انسان غالبا به صورت تدریجی ظاهر می‏شود و در دراز مدت مستقیماً بر دستگاه عصبی انسان اثر گذاشته و پیامدهای منفی آن بروز می کند (7). بر طبق پژوهش‏های به عمل آمده، آلودگی ناشی از ترافیک در شهر تهران زیاد بوده و عامل اصلی آن خودروها می باشد (8).

در کشورهای پیشرفته دنیا جهت اجرا و ساخت اتوبان‏ها و مناطق حساس به سروصدا مانند مدارس و بیمارستان‏ها از   نقشه‏های صوتی استفاده می‏کنند. با تهیه نقشه صوتی میزان بلندی صدا در تمام مناطق شهری و روستایی و مناطقی که سرو صدای بیش از حد مجاز دارند مشخص می‏شوند و اقدامات کنترلی برای آن‏ها در نظر گرفته خواهد شد (9). یکی از اصلی‏ترین عواملی که می‏تواند مشکل آلودگی صدا را حل نموده و از پیچیده‏تر شدن آن جلوگیری نماید، مدیریت، ارایه و تجزیه و تحلیل داده‏های صوتی جهت بصری‏سازی نتایج به دست آمده از اندازه‏گیری‏های صوتی برای برنامه‏ریزان شهری، مهندسین راه و ... می‏باشد. علی‏الخصوص اگر از این اطلاعات در جهت ارایه طرح‏های کنترل و کاهش آلودگی صدا استفاده شود. دنیای امروز دنیای اطلاعات و مدیریت بهینه آن ها می‏باشد.      پیشرفت‏های روز افزون در دهه‏های اخیر در زمینه‏های تکنولوژی، جمع‏آوری و ذخیره اطلاعات سبب گشته که کاربران و برنامه‏ریزان با حجم بسیار زیادی از اطلاعات مواجه گردند (10).

 

 مواد و روش­ها

با استفاده از نقشه مسیر و بر اساس تقاطع‏ها و تراکم نقاط حساس، تعداد 61  ایستگاه تعیین  گردیدکه در بین نقاط انتخابی 12 ایستگاه کاربری آموزشی، 8 ایستگاه کاربری درمانی، 8 ایستگاه کاربری مسکونی، 19 ایستگاه کاربری تجاری- مسکونی و 14 ایستگاه باکاربری تجاری قرار داشتند. این سنجش‏ها در مدت 3 هفته متوالی (خرداد و تیر ماه 90) و در روزهای کاری، در ساعات پیک ترافیکی، در بازه زمانی 7 صبح الی 7 شب انجام شد. از بین روزهای هفته روزهای پنجشنبه و جمعه به علت تعطیلی و کم شدن شار ترافیکی حذف گردید. مدت زمان اندازه‏گیری در هر ایستگاه 30 دقیقه (طبق استاندارد هوای آزاد ایران، تعریف شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران) بود که 3 بار تکرار شد. اولین اندازه‏گیری زمانی بود که مردم برای رفتن به محل کار از ساعت 11-9 صبح از خانه خارج می شدند، دومین اندازه‏گیری در ساعت 14-12 ظهر، سومین پایش در ساعت 19-17عصر یعنی زمان بازگشت مردم به خانه و پایان روز کاری بود. در این تحقیق از صدا سنج  B & K1  مدل 2236 استفاده         شده است. دستگاه تراز سنج صوت روی شبکه توزین بسامد    A، سرعت fast و طیف dB110-30 تنظیم، قبل از شروع اندازه‏گیری کالیبره و هنگاه سنجش صدا روی پایه ای با ارتفاع 5/1 متر از سطح زمین و در فاصله 5/1 متری از لبه پیاده رو مستقر و روی حسگر دستگاه از محافظ اسفنجی استفاده گردید تا اثر جریانات هوا به حداقل برسد (11)  پارامترهای صوتیLmin, Lmax  ، L10 ،L50،, L902 Leq،3SPL،       اندازه‏گیری و شاخص‏های4 TNI ، NPL5محاسبه گردید.        به منظور انجام تجزیه و تحلیل در محیط سیستم اطلاعات مکانی (GIS) نقشه رقومی منطقه 5 از سازمان نقشه‏برداری کشور با مقیاس 1:10000 در فرمت shape file تهیه و بعد از ایجاد نقشه GIS ready  منطقهمورد پژوهش به منظور تشکیل یک6پایگاه داده مکانی[5] و انجام آنالیزهای مربوطه آماده گردید، سپس داده‏های مربوط به صدا را برای نقاط مجهول     به روش Spline از Interpolation یا درون‏‏یابی  به دست آورده  و لایه های Shape File مربوط به هر 5 کاربری را باز و برای تمامی پارامترهای صوتی درون‏یابی صورت گرفت، همچنین با استفاده از نرم افزارهای Excel و  SPSSمقایسه شاخص‏های صوتی در ایستگاه‏های مختلف انجام شد.

همگام با سنجش صدا در ایستگاه‏های تعیین شده تعداد 270پرسشنامه بین اقشار مختلف شهروندان این منطقه توزیع گردید که نتایج 200 عدد از پرسشنامه‏ها قابل استفاده بود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

نتایج

بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه بیشترین میزان تراز آلودگی صدا (LNP) در کل اندازه‏گیری‏ها dB(A) 9/92 مربوط به ایستگاه  دانشگاه علمی در کاربری آموزشی و کمترین میزان dB(A) 9/61 درایستگاه پارک کوهسارسنجش شده است. در نمودار1 مقادیر تراز معادل صدا  Leq)(  در هر سه نوبت اندازه‏گیری در کاربری‏های پنج‏گانه را نشان می‏دهد.

 

 

 

نمودار 1- میانگین تراز معادل صدا درکاربری‏های پنج‏گانه درسه نوبت اندازه‏گیری‏ها

 

 

 

 

ماکزیمم مقادیر شاخص صدای ترافیک (TNI) در کل       اندازه‏گیری‏ها در ایستگاه فردوس عقیل به میزان dB(A)  2/106 با کاربری تجاری مسکونی و کمترین میزان آن dB(A)  5/49 در  ایستگا ه پارک کوهسار ثبت شده است. همان طور که در نمودار 2 می بینیم میزان شاخص صدای ترافیک جز در کاربری تجاری از میزان تراز معادل صدا در همان کاربری بیشتر می‏باشد

 

 

 نمودار3- میانگین شاخص صدای ترافیک (TNI) و  تراز معادل صدا (Leq(در کاربری‏های پنج‏گانه

 

جدول 1- میانگین ،حداقل و حداکثر شاخص‏های صوتی اندازه‏گیری شده در 61 ایستگاه پایش آلودگی صدا

 

Leq

L10

L50

L90

TNI

LNP

میانگین پارامترهای اندازه گیری شده

3/72

8/77

5/72

2/68

1/76

8/81

حداکثر پارامترهای اندازه گیری شده

7/80

90

2/82

3/80

2/106

2/92

حداقل پارامترهای اندازه گیری شده

9/55

3/61

7/55

1/50

5/49

9/61

 

 

 

 

تصویر GIS زیر حاصل از درون‏یابی پارامتر میانگین تراز معادل صدای روزانه در منطقه 5 شهر تهران در خرداد  سال 1390 می باشد .

 

 

تصویر 1- نقشه تراز معادل صدای روز منطقه 5 تهران خرداد90 13

 

 

در این پژوهش پرسشنامه‏ها کاربری‏های : مسکونی به میزان24 درصد، مسکونی _ تجاری 15درصد، اداری 11درصد، تجاری 18درصد، آموزشی 10درصد، اماکن عمومی 14درصد و 7درصد سایر اماکن تکمیل گردیدند. جنسیت افراد پرسش شونده شامل 66 درصد مرد و 34درصد زن بود. 79 درصد از افراد به سؤال مربوط به وجود صدای مزاحم پاسخ مثبت داده بودند. در این میان صدای ناشی از بوق اتومبیل‎ها بیشترین سهم نارضایتی افراد پرسش شونده در مورد صدای ناشی از ترافیک  را به خود اختصاص داده است.

52 درصد از افراد پرسش شونده با وجود صدا تمرکز حواس داشتند. صداهای مزاحم در 54 درصد افراد باعث  ایجاد تداخل گفتگو با سایرین می شود همچنین 38 درصد افراد نیز تداخل در هنگام گوش دادن و دیدن رادیو و تلویزیون را عنوان      کرده‏اند  در 53 درصد افراد مذکور صدای ناشی از ترافیک سبب بی‏خوابی می شودو 55 درصد افراد نیز در طول شبانه روز دچار عصبانیت ناشی از صدای ترافیک می شوند.

ازنظر 28درصد از افراد پرسش شونده میزان صدای موجود در اطراف آن‏ها بلند، از نظر 52 درصد متوسط و از نظر20درصد پایین می‏باشد در میان نظرسنجی‏های به عمل آمده از بین افراد پرسش شونده زمان بیشترین نارضایتی از صدا در موقع عصر و کمترین نارضایتی در ظهر گزارش شده است. 56 درصد افراد از اثرات آلودگی صدا بر سلامت انسان آگاهی نداشته و خوشبختانه 72 درصد از افراد نسبت به اعلام همکاری با    برنامه‏های کاهش آلودگی صوتی پاسخ مثبت دادند.

 

بحث و نتیجه گیری

منطقه 5 شهر تهران با داشتن جمعیت قابل ملاحظه و بافت مسکونی متراکم  همچنین وجود بزرگراه‏های متعدد، میدان‏ها و خیابان‏های پر تردد، تردد خودروهای سنگین حتی در نواحی مسکونی، وجود آسفالت مستهلک و... شاهد پررنگ‏تر شدن معضلات آلودگی صدا می باشد بطوریکه این مساله حتی برای شهروندان بی‏توجه ملموس‏تر شده است.  یکی از منابع صدای بارز و مشخص در اتومبیل، تماس چرخ خودروها با سطح جاده است. در اکثر خیابان‏های این منطقه به علت وجود      ساختمان‏های تقریبا نوساز و چند طبقه به نظر می‏رسد امکان تعریض خیابان وجود نداشته و در این زمینه کمتر می‏توان اقداماتی انجام داد اما تا آنجا که میسر است توصیه می‏گردد خیابان‏ها را تا حد امکان چند لایه و تعریض نموده و برای عدم‏انعکاس  صدا و جلوگیری از تشدید آلودگی صوتی از ساخت ساختمان‏های بلند در اطراف خیابان های اصلی و حاشیه بزرگراه ها جلوگیری به عمل آورده و در شهرسازی جدید فاصله ساختمان‏ها  را از خیابان‏های اصلی، اتوبان ها و... رعایت نمایند.

میانگین میزان تراز معادل صدای اندازه‏گیری شده درتمامی ایستگاه‏های بالاتر از حداستاندارد روز ایران بوده و تنها قریب به 26% اندازه گیری‏ها در حد قابل قبول می‏باشد، میانگین تراز معادل صدای اندازه‏گیری شده در منطقه 5 شهر تهران dB(A)3/72 می باشد (نمودار 2) که این میزان کمتراز مقادیر تراز معادل صدای اندازه‏گیری شده نوبت صبح  در  شهرهای خرم آباد dB(A) 78 و مناطق مرکزی شهر  کرمانشاهdB(A) 6/76 گزارش شده است (13و12).

در کل اندازه‏گیری‏ها 51 درصد میزان تراز صدا ی اندازه‏گیری شده معمولاً غیر قابل قبول می باشد. 23 درصد میانگین میزان تراز صدای اندازه‏گیری شده کاملاً غیرقابل‏قبول، 21درصد از کل اندازه‏گیری‏ها کمی قابل قبول بوده و تنها 5 درصد میزان تراز صدای اندازه‏گیری شده کل ایستگاه‏هــا کاملاً قابــل قبــول می باشند.

میانگین شاخص صدای ترافیک (TNI) محاسبه شده درتمامی ایستگاه‏های پایش صدا در منطقه 5 شهر تهران به میزانdB(A) 1/76می باشد (جدول1) که بیشتر از  میانگین میزان اندازه‏گیری شده در شهر مشهد dB(A)26/71 بوده (14)  نیز در تمامی کاربری‏ها به جز کاربری‏های تجاری از میانگین تراز معادل صدای اندازه‏گیری شده بیشتر است، هر چه این اختلاف بیشتر باشد سرو صدای ناشی از ترافیک آزاردهنده‏تر است. بدیهی است در کاربری درمانی صدای ترافیک برای مردم نیازمند به آرامش، مشکل‏زا و چه بسا خطر آفرین می‏باشد، بیشترین میزان میانگین شاخص صدای ترافیک (TNI) در اماکن درمانی متعلق به ایستگاه بیمارستان ابن سینا dB(A)7/87 در نوبت عصر اندازه‏گیری‏ها ثبت شدهکه نشان‏دهنده رفت و آمد نامنظم خودروها و اختلاف زیاد بین لحظه آرامش و صدای ترافیک بوده است. نزدیکی به فلکه دوم صادقیه، محصور شدن در بین سه خیابان اصلی، همجواری با خیابان پر تردد آیت اله کاشانی، وجود ایستگاه تاکسی، محصور شدن خیابان اصلی با ساختمان‏های بلند تجاری، اداری و حتی مسکونی از عوامل ثبت این رقم می‏باشد. آنچه مسلم است استقرار مراکزآموزشی و درمانی در چنین موقعیت‏هایی مطلوب نبوده و رعایت تمهیدات لازم جهت ممانعت از ورود امواج صوتی لازم می‏باشد. حتی الامکان در برنامه‏های شهرسازی نوین باید به شاخص‏های آلودگی صدا توجه ویژه نمود تا جانمایی‏های جدید برای شهروندان مطلوب و تا آنجا که ممکن است دور از خطر باشند.

میانگین شاخص صدای ترافیک (TNI) محاسبه شده در کاربری تجاری مسکونی از بقیه کاربری‏ها بیشتر بوده (نمودار3)، تردد متعدد خودروها، تداخل بافت مسکونی با مراکز تجاری، نزدیکی ساختمان‏های بلند مسکونی به خیابان ها و اتوبان‏های منطقه، افزایش سطوح انعکاسی، عدم وجود فضاهای سبز مطلوب و مناطق باز و تراکم ساختمان های شهری در این منطقه همگی باعث بالا رفتن شاخص صدای اندازه گیری شده می‏شوند. در این کاربری بیشترین میانگین شاخص صدای ترافیک سه نوبته متعلق به ایستگاه کاشانی – ابوذر dB(A) 5/93 و در بین 61 نقطه، ایستگاه فردوس عقیل دارای بالاترین میزان شاخص صدای ترافیک یعنی  dB(A) 2/106 در نوبت ظهر می باشد (جدول1).

بیشترین مقدار تراز معادل صدای اندازه گیری شده (Leq) در کاربری تجاری به میزان dB(A) 8/75 در نوبت عصر اندازه‏گیری‏ها  است (نمودار1). نزدیکی به اتوبان و خیابان‏ها، تردد متعدد خودروها، حجم ترافیک بالا، وجود میادین و مراکز خرید متنوع در بین مراکز تجاری از عوامل این امر می‏باشد. بیشترین میانگین تراز معادل صدای سه نوبته متعلق به  ایستگاه پل صنایع هوایی dB(A) 4/79 بوده همچنین این ایستگاه بیشترین میزانLeq را در کل اندازه‏گیری‏ها داشته dB(A) 7/80 (جدول1) که وجود سطوح انعکاسی (جداره های پل) و برگشت اصوات ایجاد شده از حرکت و بوق خودروها (جداره های پل) تردد اتومبیل‏ها با سرعت بالا، استهلاک و خرابی آسفالت، عبور خودروهای سنگین، کم عرض بودن این خیابان باعث بالا بودن صدا بیش از حد استاندارد روز می باشد. میزان تراز معادل صدای اندازه‏گیری شده در کاربری درمانی در ایستگاه درمانگاه لاله در نوبت ظهر ماکزیمم مقدار یعنی dB(A)5/78 اندازه‏گیری شده که این مساله با توجه به تردد یکنواخت و متوالی خودروها در فاصله زمانی کوتاه، وجود سطوح انعکاسی با ساختمان‏های بلند و تقاطع خ لاله – ستاری از جمله عوامل بالا بردن میزان آلودگی صوتی در این ایستگاه می‏باشند. کمترین مقدار تراز معادل صدای اندازه‏گیری شده در بین کل  نقاط متعلق  به کاربری مسکونی و در ایستگاه پارک کوهسار به میزان  dB(A)  9/55 اندازه گیری شده (جدول1)، بدیهی است  فضای سبز پارک، دوری از خیابان و عدم وجود سطوح انعکاسی عامل بسزایی  در ثبت این رقم می‏باشد.

 

منابع

 1. Barbosa ASM, Cardoso MRA. Hearing loss aming workers exposed to road traffic noise in the city of Sao Paulo in Brazil, Auris Nausis Larynx 32(2005) 17-21
 2. Zekry F. Ghatass , Assessment and Analysis of Traffic Noise Pollution inAlexandria City, Egypt ,World Applied Sciences Journal 6 (3): 433-441, 2009
 3. عباسپور، نصیری، پ. "بررسی وضعیت شهر تهران از نظر میزان آلودگی صدا". مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی ترافیک ایران. 1375 . ص 475-488.
 4. صیری پروین، جلد اول کتاب جامع بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بخش آلودگی صوتی، 1384.
  1. 5.       Bahreyni Toosi , MH, Pour-sadegh M , Tamjidi AM , Bazri AR , Sound pollutants in the industrial environments of Mashhad , Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 1997, 40 (57, 8):27-32.
  2. محرم نژاد ن، بررسی آلودگی صدا در تهران از گذشته تا حال،گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، 1371.
  3. کرمخانی ه، آلودگی صدا و ارتعاشات ،مجله محیط زیست شماره4، 1375.
  4. طلوع شمس فروغ، بررسی آلودگی های صدای منشره از حودروها و ارایه طرح های کنترل و کاهش آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، 1379.
  5. مهراوران حسین، مسوول واحد صوت شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران،1388.
  6. خوبان لیلا، مدیریت آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل شهری با بکارگیری ابزار GIS، 1386.

11. Bruel & Kjzer. Manual user of investigator 2260. Denmark; Bruel & Kjzer; 2000.

 1. کیانی صدر مریم، بررسی آلودگی صوتی شهر خرم آباد، دهمین همایش ملی بهداشت محیط، همدان، 8 الی 10 آبان ماه 1386.
 2. امیدواری منوچهر، قهوه ای نصراله، اختیاری مجتبی، آلودگی صوتی ناشی از ترافیک در شهر کرمانشاه در سه ماهه اول1379، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی کرمانشاه (بهبود) 1381، سال ششم ،شماره سوم: ص45 تا 50.
 3. سازگارنیا آمنه، آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیکدر چند خیابان اصلی مشهد در ساعات پر ترافیک تابستان، مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 2، شماره 8، پائیز1384