طبقه‌بندی مناطق جنگلی استان گلستان به روش حداکثر احتمال با استفاده ازتصاویر ماهواره‌ای ETM+ سال 2001

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نزولات جوی در محیط عاری از پوشش گیاهی به علت کم بودن نفوذ‌پذیری خاک، به مقدار کم در زمین فرو می‌روند و بیشتر در روی زمین جاری می‌شوند و همین پدیده به همراه سایر عوامل باعث فرسایش خاک و آلودگی آب‌های سطحی و کاهش حاصل‌خیزی خاک می‌شود. متاسفانه در چند سال اخیر، کاهش چشمگیری در پوشش جنگلی به خصوص پوشش درختی در استان گلستان مشاهده ‌می‌شود، به طوری که این مسأله یکی از دلایل بروز سیل‌های مهیب بوده است. در این مطالعه، از داده‌های ماهواره‌ لندست و سنجنده ETM+، سال 2001 جهت طبقه‌بندی پوشش درختی استان گلستان به روش حداکثر احتمال استفاده شده است. برای این کار با توجه به اطلاعات و تجربه قبلی از انواع کاربری و پوشش سرزمین در این محدوده و مطالعه چشمی تصویر رنگ مجازی، پوشش درختی منطقه شناسایی شد و بر روی تصویر رنگ مجازی تعیین گردید. سپس، با استفاده از 6 باند تصویر شامل باندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7 و نمونه‌های تعلیمی خام وطبقه‌بندی‌کننده‌ حداکثر احتمال، طبقه‌بندی صورت گرفت. در مرحله بعد، از نقشه حاصل از طبقه‌بندی نظارت ‌نشده با 100 طبقه، جهت پالایش نمونه‌های تعلیمی خام استفاده گردید و طبقه‌بندی تصویر به روش مذکورتکرار شد. در انتها، صحت تصاویر طبقه‌بندی شده به دو روش جابه‌جایی تصادفی پیکسل‌ها وهمچنین استفاده از تصاویر سنجنده  LISS III به عنوان نقاط کنترل زمینی مشخص شد. نتایج نشان دهنده درستی بسیار خوب طبقه‌بندی جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره لندست است.

کلیدواژه‌ها