پهنه های آمایشی و اولویت بندی توسعه صنایع تبدیلی گوجه فرنگی در شهرستانهای شیراز، مرودشت و کازرون با استفاده مدل تلفیقی ENTROPY-VIKOR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیارگروه محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به تولید زیاد محصول گوجه فرنگی در سه شهرستان شیراز، مرودشت و کازرون، توسعه صنایع تبدیلی جهت جلوگیری از پرت و ضایع شدن و تعادل بازار این محصول امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. شناخت رفتار توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی بر محیط زیست نیازمند درک نیازهای آن جهت به سمت کاهش اثرات منفی آن بر پهنه سرزمین می باشد. با توجه به نقش اجتناب ناپذیر توان اکولوژیک جهت توسعه پایدار هر کاربری، در این مطالعه ، ارزیابی توان اکولوژیک توسعه صنعتی به عنوان مبنایی در الویت بندی سرزمین در نظر گرفته شد که با استفاده از معیارهای شیب، اقلیم، زهکشی، عمق و نوع سنگ با استفاده از مدل تعدیل شده تهیه شد. پس از جمع آوری معیارهای اقتصادی و اجتماعی وزن دهی معیارها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره Entropy صورت گرفت و در نهایت الویت بندی سه شهرستان‌های شیراز، مرودشت و کازرون با استفاده از روش تصمیم گیری Vikor و بر اساس اصول امایش سرزمین انجام شد. سپس با قرار دادن پهنه های مناسب از نظر اقتصادی، اجتماعی بر روی مناطق دارای توان اکولوزیک توسعه صنعتی، به الویت بندی نهایی پهنه ها پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که شهرستان مرودشت و شیراز در الویت اول و دوم توسعه صنایع تبدیلی گوجه فرنگی می باشند. در الویت بندی بین بخش ها نیز بخش زرقان در گزینه اول اولویت و بخش سیدان و بخش مرکزی شهرستان مرودشت در الویت دوم توسعه صنایع تبدیلی می باشند. هم چنین نتایج نشان داد شهرستان کازرون فاقد توان توسعه صنایع تبدیلی گوجه فرنگی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات