جداسازی باکتری های تجزیه کننده تولوئن از خاک پتروشیمی اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تولوئن یکی از محصولات اصلی پتروشیمی است که به علت سمیت بالا، جهش زایی، سرطان زایی و اثرات مخرب بر زاد و ولد یکی از مواد آلوده کننده رایج  محیط زیست می باشد که در اثر نشت مــواد ســوختی، حلال یا شیمیایی باعث آلـودگی محیط زیست می شود. روش های مختلفی برای حذف این ماده از خاک وجود داردکه یکی از بهترین و آسان ترین روش ها، روش زیستی است.
قارچ ها و باکتری های هوازی وبی هوازی جمعیت میکروبی غالب در تجزیه تولوئن هستند. سویه ای مفید تر است که توانایی تجزیه تولوئن را در غلظت بالا دارا باشد. در این مطالعه 6 سویه باکتری ازخاک اطراف مجتمع پتروشیمی اصفهان جدا شدند. این سویه هااز تولوئن به عنوان منبع کربن و انرژی استفاده نمودند و به این منظور در  معرض غلظت 100-1% تولوئن قرار گرفتند. یکی از سویه ها توانست تا50% غلظت تولوئن رشد کند و در نتیجه بیشترین رشد را داشته باشد. این سویه توسط رنگ آمیزی گرم، تست های بیو شیمیایی و تکنیک sequensing S rRNA16 مورد شناسایی قرار گرفت که به عنوان Bacillus pumilus شناسایی شد. به علاوه میزان حذف غلظت های مختلف تولوئن در زمان رشد این باکتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد سویه مورد نظر می تواند توانایی مناسبی در تجزیه تولوئن در محیط زیست و پاک سازی ان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها