برآورد خسارت تخریب پوشش گیاهی واقع درمحدوده دریاچه سد سازبن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سد سازبن ، دریکی ازسرشاخه های حوزه کرخه دراستان ایلام ،شرق سرآبله ودرحدود 3 کیلومتر بعدازتلاقی دو رودخانه سیمره  و چرداول در داخل تنگ سازبن احداث خواهد شد. جهت تعیین ارزش پوشش گیاهی واقع درمخزن، ابتدا بابازدید ازمنطقه پوشش گیاهی براساس روش های متداول دردنیا با نمونه برداری سیستماتیک -تصادفی شناسایی ،سپس با توجه به قوانین نرخ گذاری درکشور ارزش جنگل ها ومراتع برآورد و درنهایت مشخص شد باتشکیل دریاچه سد مخزنی سازبن درحدود 3269 هکتار مرتع ( شکرتیغال Echinops  orientalis ، گون Astragalus  gossypinus ، جو وحشی Hordeum  spontaneum و...)وحدود 71 هکتار جنگل که مهم ترین گونه های آن شامل   بادام وحشی Amygdalus scoparia ، بنه Pistacia وبلوط Quercus  brantii.و.. است ،  به زیر آب خواهد رفت. خسارت وارده 3.198.970.040 میلیارد ریال بر آوردشد که در برابر660 میلیارد ریال سود حاصل از احداث سد سازبن کم و با در آمد حاصل از تولید انرژی و مصارف آب قابل جبران می باشد.

کلیدواژه‌ها