مکان یابی سایت های جدید تکثیر و پرورش ماهی در طول مسیر رودخانه کبکیان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

رشد جمعیت و نیازهای بشر باعث توسعه چشمگیر صنایع از جمله تکثیر و پرورش آبزیان به عنوان منبع مهم تامین نیاز پروتئینی وی شده است. نتیجه این توسعه که معمولاً با عدم انجام مطالعات اثرات محیط زیستی همراه است، در بسیاری از کشورها از جمله ایران با پیامد تخریب محیط همراه بوده است. لذا با مکان‌یابی مناطق مستعد توسعه آبزی‌پروری می‌توان ضمن تعیین سایت‌های مناسب برای این کاربری و جلوگیری از تداخل کاربری‌های مختلف، در راستای نیل به توسعه پایدار گام برداشت.
در این پژوهش برای مکان‌یابی کارگاه‌های تکثیر و پرورش ماهی در مسیر رودخانه کبکیان، از نقشه‌های 1:50000 بافت، عمق و فرسایش خاک، شیب، دما، اسیدیته و دبی آب، سنگ، رویشگاه های حساس، مناطق حفاظت شده و ارزش حفاظتی گونه‌ها و ویرایش 3/9 نرم افزار ArcGIS بر اساس مدل آبزی پروری مخدوم استفاده شد.
نتایج بیانگر آن بود که از وسعت تقریبی 192 هکتاری منطقه مورد مطالعه، 7/78 هکتار و غالباً در حاشیه روستای بطاری، مناسب توسعه صنعت آبزی پروری می باشد.
از آنجا که در حال حاضر توزیع مکانی کارگاه‌های تکثیر و پرورش ماهی در مسیر رودخانه کبکیان از وضعیتی مناسب برخوردار نیست و اغلب در یک بخش از رودخانه تمرکز دارد، لذا توان پالایش آلاینده های تولیدی کارگاه‌ها توسط رودخانه کاهش می یابد. بنابراین، با انتقال کارگاه‌هایی با مکان استقرار نامناسب به مناطق مستعد معرفی شده در این پژوهش، می‌توان نسبت به کاهش آثار سوء محیطی این صنعت بر پیراسنجه های کیفی آب رودخانه امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات