برنامه ریزی راهبردی مدیریت پسماند شهر زاهدان به روش SWOT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده

یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که جزء لاینفک زندگی انسان محسوب می گردد، مواد زاید جامد است. امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی، تولید و مدیریت مواد زاید جامد نیز بسیار دگرگون شده است. تاکنون راهکارهای متفاوتی در کشورهای مختلف جهان جهت ارتقاء کارآیی سیستم بازیافت مواد زاید جامد ارائه گردیده است. با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت راهبردی گامی مؤثر در جهت رسیدن به قله رفیع موفقیت سازمان و نیز تحقق اهداف سازمانی در برنامه های بلند مدت است؛ با این دیدگاه به منظور ارایه برنامه راهبردی مدیریت پسماندهای شهر زاهدان از روش SWOT و تکمیل جدول برنامه ریزی راهبردی کمی موسوم بهQSPM استفاده شده است. در این پژوهش جهت بررسی وضعیت موجود سازمان مدیریت پسماند شهر زاهدان، از نظرات کارشناسی خبرگان استفاده شده و با در نظر گرفتن نوع واکنش احتمالی و مناسب سازمان به هر یک ازعوامل کلیدی ( نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها)، عوامل مهم و کم اهمیت مشخص و بر اساس وزن و امتیازی که به هر یک از راهبردها اختصاص یافته، عوامل راهبردی مختلف جهت ارتقاء سیستم مدیریت پسماند شهر زاهدان ارزیابی و اولویت بندی گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مهمترین راهبرد با بالاترین امتیاز جهت تحقق اهداف سازمان و دستیابی به توسعه پایدار در شهر زاهدان، همکاری و حمایت دولت جهت تخصیص اعتبارات لازم می باشد تا بتوان در جهت آموزش، کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدأ اقدامات اساسی را انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات