ارایه مدل مدیریت سبز در کارخانجات تولیدی درب و پنجره – مطاله ی موردی کارخانه تولیدی اطمینان بخش

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارمند

2 استاد ، دانشگاه تهران شمال

چکیده

زمینه و هدف :رشد جمعیت و گسترش ساخت و ساز ، افزایش تولیدات کارخانجات را در پی داشته است، آثار نامطلوب محیط زیستی ناشی از فعالیت کارخانه ها امری مشهود می باشد.روش های نوین مدیریتی نظیر مدیریت سبز می تواند در جهت کاهش مصارف انرژی ،‌برق،‌آب ،پسماند ،آلودگی صوتی و بهبود فضای سبز کارخانه نقش بسزایی ایفا نماید.کارخانه ی تولیدی درب و پنجرهUPVC اطمینان بخش به علت گستردگی فعالیت مطالعه موردی انتخاب گردید.
روش کار:چک لیست های مربوط به ملزومات مدیریت سبز برای کارخانه تهیه و براساس مشهاهدات عینی و نظر کارشناسان تکمیل گشت و بر اساس آن پرسشنامه هایی با روش SWOT تهیه و با در نظر گرفتن جامعه آماری 30 نفر از پرسنل خط تولیدکارخانه ، نمره دهی گردید.هر پرسشنامه شامل 30 عامل داخلی(18ضعف،12 قوت) و19 عامل خارجی( 7 تهدید، 12فرصت)بوده است.به منظور وزن دهی این عوامل،تجزیه تحلیل و اولویت بندی راهبرد های بدست آمده از نظر خبرگان در فرایند طوفان ذهنی و روش AHP بهره گیری گردید.
یافته ها : به منظور رسیدن به اهداف مدیریت سبز 24 راهکار به صورت 5 راهکار کاهش مصرف انرژی ، 8 راهکار مصرف برق ، 3 راهکار مصرف آب ، 3 راهکار بهبود وضعیت فضای سبز ، 2 راهکار کنترل پسماند و 3 راهکار کنترل آلودگی صوتی بدست آمد.
نتیجه گیری : از راهکار ها " نصب درب تایمردار در محل درب اصلی کارخانه " با 13% از کل امتیازات در اولویت اول و "بهره گیری از سیستم بسته آب " با 11 % از امتیازات در اولویت دوم گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات