بررسی عناصر سرب، کادمیوم و مس در خاک اطراف نیروگاه حرارتی شازند در سال 1392

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 استادیار گروه آمار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی خاک به فلزات سنگین سمی از مشکلات رایج در سطح بین‌المللی می‌باشد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی غلظت عناصر سرب، کادمیوم و مس در خاک اطراف نیروگاه شازند اراک و تهیه نقشه‌ توزیع مکانی عناصر در سال 1392 انجام یافت.
روش‌ بررسی: پس از انتخاب 9 ایستگاه نمونه‌برداری، از خاک سطحی و عمق 30 سانتی‌متری در سه تکرار نمونه برداشت شد. غلظت عناصر در نمونه‌ها بعد از طی مراحل آماده‌سازی آزمایشگاهی، توسط دستگاه نشر اتمی قرائت شد. تهیه نقشه‌‌ پهنه‌بندی عناصر و پردازش آماری داده‌ها نیز به‌ترتیب توسط نرم‌افزار ArcGISوSPSS انجام یافت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشینه میانگین غلظت عناصر سرب، کادمیوم و مس در نمونه‌های خاک سطحی و عمق 30 سانتی-متری برحسب میلی‌گرم در کیلوگرم به‌ترتیب برابر با 45/577±6/10254 و20/415±6/8415، 33/29±6/303 و 40/34±3/303 و 31/431±11839 و 35/501±9/10472 می‌باشد. نتایج مقایسه میانگین غلظت عناصر مورد ارزیابی در نمونه‌ها با رهنمود WHO بیانگر آن است که میانگین غلظت عناصر بیش‌تر از حد مجاز می‌باشد.
نتیجه‌گیری: مقایسه میانگین غلظت پیراسنجه‌های مورد ارزیابی با حد استاندارد بیان‌گر آن است که خاک‌های اطراف نیروگاه حرارتی شازند به فلزات سنگین سرب، کادمیوم و مس آلوده است. بنابراین به‌منظور حفظ سلامتی محیط و زیست‌مندان، مدیریت زیست‌محیطی صنایع مهم منطقه از جمله نیروگاه و پتروشیمی شازند توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات