بررسی کارایی خاکستر کوره آجرپزی، خاکستر نیروگاه حرارتی و کربن فعال تجاری در حذف اکسیژن خواهی شیمیایی از فاضلاب خانگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

زمینه و هدف: از آنجایی که در برخی از مناطق شهر همدان از فاضلاب با بار آلی بالا در آبیاری باغات یا سبزی‌کاری‌ها استفاده می‌شود و این امر مشکلات بهداشتی برای مصرف‌کنندگان در پی خواهد داشت، لذا این مطالعه با هدف مقایسه‌ کارایی فرآیند جذب سطحی خاکستر کوره آجرپزی و نیروگاه حرارتی با کربن فعال تجاری در حذف COD انجام یافت.
روش بررسی: به‌منظور ارزیابی کارایی حذف COD از نمونه فاضلاب خانگی، تحت شرایط بهینه و به صورت ناپیوسته از کربن فعال تجاری، خاکستر نیروگاه حرارتی و خاکستر کوره آجرپزی استفاده و اثر متغیرهای pH، مقدار جاذب و زمان تماس بررسی شد. همچنین به‌منظور تعیین مدل جذب، نتایج با ایزوترم‌های لانگمویر و فروندلیخ مطابقت یافت.
یافته ها: نتایج نشان داد که با افزایش زمان تماس، مقدار جاذب و سرعت اختلاط، کارایی حذف COD افزایش می‌یابد. pH برابر با 7 به عنوان pH بهینه برای انجام فرآیند تعیین شد. همچنین فرآیند جذب بر روی تمام جاذب‌ها، از ایزوترم لانگمویر تبعیت کرده و بیشینه ظرفیت جذب برای جاذب‌‌های کربن فعال تجاری، خاکستر نیروگاه حرارتی و خاکستر کوره آجرپزی به‌ترتیب برابر با 83، 57/28 و 92/14 میلی‌گرم بر گرم می‌باشد.
نتیجه گیری: کربن فعال تجاری یک جاذب کارآمد در حذف COD فاضلاب می‌باشد و اگرچه کارایی جاذب های خاکستر کوره آجرپزی و نیروگاه حرارتی کم‌تر از کربن فعال تجاری است، اما کم هزینه بودن آن‌‌ها را می‌توان به‌عنوان یک امتیاز برای استفاده به-منظور حذف COD فاضلاب‌ها محسوب کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات