بررسی اثر نانوتکنولوژی بر محیط‌زیست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده

فن‌آوری نانوطی سال‌های اخیر، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است. این فناوری دارای آثار گسترده ای بر اقتصاد، تولید، و محیط زیست است. تاثیرات نانو تکنولوژی بر محیط زیست می تواند دارای ابعاد مختلفی باشد. تکنولوژی نانو می تواند هم اثر مثبت و هم اثر منفی بر محیط زیست داشته باشد. در واقع به کارگیری تکنولوژی نانو موجب کاهش مصرف انرژی ، کاهش انتشار و تولید زائدات ومصرف مواد خام ودر نتیجه کاهش خسارت به محیط زیست می شود. با این وجود، ذرات نانو ممکن است سرعت جهش باکتریها را افزایش دهند و تهدیدی بالقوه برای محیط زیست و سلامت انسان باشند. به همین منظور در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های تلفیقی، اثر نانوتکنولوژی بر محیط زیست به تفکیک در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (از جمله ایران) برای دوره زمانی 2010- 1997 پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که همزمان با افزایش شدت آلودگی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، فن‌آوری نانو توانسته در کشورهای توسعه یافته به بهبود محیط زیست کمک کند. اما در کشورهای در حال توسعه نانو تکنولوژی تاثیری معنی داربر کیفیت محیط زیست نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات