تغییرات فصلی جامدات محلول و معلق در دو آبخوان منطقه لردگان و تخمین آن‏ها با استفاده از هدایت الکتریکی و کدورت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد- گروه خاکشناسی

2 دانشگاه شهرکرد

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تغییرات فصلی pH، TDS و TSS آب دو سفره‌ی منطقه لردگان (دشت لردگان و دشت جمال) و برآورد پارامترهای TDS و TSS به ترتیب از EC و کدورت خواهد بود. برای این منظور در سال 1389 از تعداد 47 حلقه چاه کشاورزی دو آبخوان منطقه لردگان در چهار نوبت نمونه‌برداری صورت و شاخص‌های مذکور در آن‌ها اندازه‌گیری شد. در هر دو آبخوان به غیر از pH سایر شاخص‌ها تغییرات فصلی را نشان دادند. میزان EC در آبخوان دشت جمال µS/cm500 است که آب را در کلاس C2 طبقه‌بندی ویلکوکس برای آبیاری و EC در آبخوان دشت لردگان µS/cm 700 است که آب را در کلاس C3 برای آبیاری قرار می‌دهد. هر دو آبخوان بر اساس طبقه‌بندی ناکایاما و باکس (1971) با متوسط مقدار TDS (mg/L 495 در آبخوان دشت لردگان و mg/L 376 در آبخوان دشت جمال) و TSS (mg/L 4/35 در آبخوان دشت لردگان و mg/L 29 در آبخوان دشت جمال) دارای خطر کم گرفتگی قطره چکان‌ها است. در هر دو آبخوان یک رابطه خطی ساده بین EC و TDS و نیز کدورت و TSS وجود دارد که امکان تخمین TDS از EC و TSS از کدورت را فراهم می‏سازد. شکل رابطه‏ی EC -TDS در آبخوان دشت لردگان در طول سال تغییر می‏کند، بنابراین، روابط یا ضرائب تبدیل پیشنهاد شده در منابع همیشه برای کاربرد در این منطقه مناسب نیستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات