پارامترهای اقلیمی گیاه گندم و رابطه آن با کودهای مصرفی(فسفات و اوره) مطالعه موردی شهرستان خرم آباد.

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 بیکار

2 استاد

3 استاد دانشگاه

چکیده

وابستگی شدید فعالیت های کشاورزی به عناصر اقلیمی و تأثیر آن بر محیط زیست، درسال های اخیرزمینه ی بررسی ویژگی های فیزیولوژیکی گندم(Triticum)، محاسبه نیاز آبی و آبیاری و هم چنین رابطه بین پارامتر های اقلیمی آن و میزان استفاده کودهای شیمایی (اوره و فسفات) را فراهم کرده است.
در این پژوهش ابتدا دو پارامتر نیاز های آبی و آبیاری گندم محاسبه شدند. نیاز های آبی و آبیاری که شامل تبخیر وتعرق مرجع و ضریب گیاهی است با استفاده از معادله تلفیقی فائو، پنمن مانتیث به دست آمد. برای محاسبه تبخیر و تعرق مرجع ازداده های اقلیمی هم چون (حداقل دما، حداکثر دما، ساعات آفتابی، سرعت باد و رطوبت نسبی) استفاده شده و بعد از محاسبه تبخیر وتعرق مرجع، محاسبه ضریب گیاهی و بارش مؤثر، مقادیر نیاز های آبی و آبیاری این محصول برای یک دوره 24 ساله (1987-2011)(1366-1390) برآوردگردید. هم چنین میزان کود های مصرفی(فسفات و اوره) طی سال های زراعی موردنظر محاسبه شده و در آخر رابطه بین پارامترهای اقلیمی و میزان استفاده از کود های شیمایی (اوره و فسفات)مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که بیشترین مقدار نیاز آبی دهه ای و نیاز آبیاری دهه ای دردهه سوم ماه می به ترتیب 16/57، 95/52میلی متر برآورد شده کمترین (4/168 میلی متر) و بیشترین (6/472 میلی متر) میانگین نیاز آبیاری سالانه به ترتیب در سال های زراعی( 1137-2137) و (6138-7138) ثبت گردید. بیشترین (1/543 میلی متر) بارش مؤثر در سال زراعی (1137-2 137) و کمترین (201 میلی متر) مقدار ثبت شدهمربوط به سال زراعی (8613-7138) بود . نتایج نشان داد که بین پارامترهای اقلیمی و میزان کود مصرفی برای گندم همبستگی معنی داری وجود دارد. توجه کشاورزان و برنامه ریزان به پارامترهای اقلیمی گندم می تواند میزان استفاده از کودهای شیمایی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات