بررسی نحوه برنامه ریزی و مدیریت بوستان گفتگو (تهران) با تاکید بر توسعه پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناخت نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و تهدیدهای موجود در بوستان گفتگو بااستفاده از ابزراهکارهایی برای مدیریت بهینه این بوستان می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه 100 نفر از مجموعه بوستان گفتگو شامل مدیران،کارشناسان،کارمندان بخش اداری و پیمانکاران می باشد.
پس ار انجام مطالعات لازم پرسشنامه به تعداد 100 نفر بین مدیران،کارشناسان،کارمندان بخش اداری و پیمانکاران بوستان توزیع شد. پس از جمع آوری ،تجزیه و تحلیل آماری بر روی اطلاعات مذکور انجام گرفت.بدین منظور از جدول فراوانی و فراوانی درصدی ،نمودارتوزیع پراکندگی و محاسبه آزمون پیرسون استفاده به عمل آمده،ارتباط معنی دار بر روی سوالات سنجیده شد که منجر به تاییدو اثبات فرضیه ها شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری به شرح زیر است :
الف-فرضیه شماره 1 تحقیق "برنامه ریزی در منابع انسانی به ارتقائ بهینه بوستان گفتگو کمک می کند"با محاسبه فراوانی درصدی،محاسبه آزمون پیرسون ،وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تاییدشد.
ب-فرضیه شماره 2 تحقیق-"مدیریت در نحوه مصرف آب،انرژی،نوع پوشش گیاهی و خاک در ارتقائ بهینه بوستان تاثیر گذار است."با محاسبه فراوانی درصدی،محاسبه آزمون پیرسون،وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تایید شد.
ج-فرضیه شماره 3 تحقیق-"سازمان شهرداری با تامین منابع،امکانات،هدایت،کنترل و نظارت در ارتقائ بوستان گفتگو تاثیر گذار است."با محاسبه فراوانی درصدی،محاسبه آزمون پیرسون ،وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تایید شد.
د-فرضیه شماره 4 تحقیق-"نحوه مدیریت و نظارت ،به توسعه ارتقائ جسمی و روانی شهروندان و جذب توریست می انجامد."با محاسبه فراوانی درصدی،محاسبه آزمون پیرسون ،وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تایید ش

کلیدواژه‌ها

موضوعات