بررسی تاثیرات پرتوهای UV خورشیدی و دما به روی پویایی اجتماعات فیتوپلانکتونی در دریاچه قوری‏گل

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات،دانشکده محیط زیست و انرژی، تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، تهران

3 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، گروه زیست شناسی دریا

4 دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات ، دانشکده محیط زیست و انرژی، تهران

چکیده

دریاچه‏های کوهستانی اکوسیستم‏های حساس به تغییرات محیط زیست هستند، در اکوسیستم‏های مذکور پلانکتون‏ها با سطح زیادی از پرتو فرابنفش، دمای کم و فصل رشد کوتاه نسبت به همتایان‏شان در ارتفاعات پایین‏تر مواجه می‏باشند. مطالعات زیادی نشان می‏دهندکه پرتوهای فرابنفش تاثیر منفی بر روی جمعیت‏های فیتوپلانکتون دارند اما این تاثیرات پیچیده و وابسته به عوامل چند‏گانه محیطی می‏باشند. هنوز اطلاعات بسیار کمی درباره اثر پرتو فرابنفش و دما و تاثیر ترکیبی این متغییرها بر روی ساختار جوامع فیتوپلانکتون در دست داریم، از این رو در این پروژه اثرات پرتوهای فرابنفش و دما به روی ساختار جمعیت فیتوپلانکتون‏ها از طریق قرار دادن جوامع طبیعی فیتوپلانکتون در حضور و غیاب پرتو فرابنفش، در دو محدوده‏ی دمایی متفاوت بررسی شد. آزمایش‏ها در میکروکزم‏هایی که UV و دما در دو حالت متفاوت بود با 4 تکرار انجام گرفت. در تحقیق حاضر آزمایشات به روی جنس‏های . Cosmarium sp،.sp Navicula، Cyclotella sp.، Tetraedran sp. انجام پذیرفت. آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که محدوده دمایی گرمتر صرف نظر از وجود یا عدم وجود UV به طرز جالب توجهی فقط تاثیر معنی‏داری (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات