ارزیابی شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GWQI) و پردازش زمین‌آماری آن در آبخوان دشت لردگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد- گروه خاکشناسی

2 دانشگاه شهرکرد

چکیده

شاخص کیفیت آب زیرزمینی یکی از شاخص‌های مهم در تعیین کیفیت آب برای شرب است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی شاخص کیفیت آب زیرزمینی در آبخوان دشت لردگان و پهنه‌بندی آن بود. برای این منظور از 32 حلقه چاه کشاورزی در 4 نوبت در سال 1389 نمونه‌برداری و pH، هدایت الکتریکی، کدورت، کل جامدات حل شده و معلق، سختی‌کل، نیترات، سولفات، کلرید، کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم در نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. با استفاده از داده‌های حاصل شاخص شاخص کیفیت آب زیرزمینی برای هر نمونه محاسبه شد. در این مطالعه از روش زمین‏آماری کریجینگ معمولی برای پهنه‌بندی شاخص کیفیت آب زیرزمینی استفاده شد. دامنه مقدار شاخص کیفیت آب زیرزمینی از 44 تا 74 متغیر بود که بر اساس آن، آب زیرزمینی لردگان در دو کلاس کیفیت خوب و ضعیف برای آشامیدن طبقه‌بندی شد. مدل واریوگرام گوسی با دامنه تأثیر 3350 متر توزیع مکانی شاخص کیفیت آب زیرزمینی را توصیف کرد. بر اساس پهنه‌بندی شاخص کیفیت آب زیرزمینی آب زیرزمینی قسمت اعظم و بخش شمالی آبخوان دارای کیفیت متوسط و آب زیرزمینی جنوب آبخوان دارای کیفیت مناسب بود. کدورت و هدایت الکتریکی بیشترین تأثیر را بر شاخص کیفیت آب زیرزمینی داشتند. همچنین شاخص کیفیت آب زیرزمینی نسبت به این دو مؤلفه حساس‌تر بود. مطالعات بیشتری لازم است تا تناسب شاخص کیفیت آب زیرزمینی برای آبخوان لردگان تعیین و یا نحوه‌ی طبقه‌بندی کیفیت آب بر اساس شاخص کیفیت آب زیرزمینی برای آبخوان‌هایی مانند لردگان واسنجی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات