جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کنندۀ فسفات از پساب صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دانشکده علوم پایه، بخش میکروب شناسی، سمنان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، دانشکده علوم پایه، بخش میکروب شناسی، گلستان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، بخش میکروب شناسی، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دانشکده علوم پایه، بخش زیست شناسی، سمنان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: فسفات از مهمترین آلاینده های وارد شونده به آب های پذیرنده (رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها) از طریق دفع پساب ها است که باعث غنی شدن پیکرۀ آبی و پدیدۀ یوتریفیکاسیون می گردد. میکروارگانیسم های حذف کننده فسفات در فرآیند زیست پالایی، فسفات موجود در پساپ را بصورت پلی فسفات داخل سلولی در خود ذخیره و از محیط حذف می کنند. این مطالعه به منظور جداسازی و شناسایی باکتری های حذف کنندۀ فسفات از پساب های صنعتی صورت گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه از نمونه های پساب شهرک صنعتی آق قلا استان گلستان، باکتری های حذف کنندۀ فسفات جداسازی شد. جدایه ها با استفاده از محیط اختصاصی Seperb و بر اساس تشکیل هالۀ شفاف در اطراف کلنی باکتری ها که ناشی از حذف فسفات بود، جداسازی شدند. جدایه ها با استفاده از روش های ماکروسکوپی، میکروسکوپی، بیوشیمیایی و نهایتاً مولکولی شناسایی شدند.

یافته ها: تعداد 3 جدایه از بین جدایه های حذف کنندۀ فسفات با توجه به ایجاد هالۀ وسیع تر در محیط، توانایی قابل ملاحظه ای را در حذف فسفات داشتند. شناسایی مولکولی جدایه ها با استفاده از روش تایپینگ مولکولی بر پایه تکثیر قطعۀ ژنی 16S rDNA نشان داد که این جدایه ها منسوب به سه جنس Brevundimonas، Ochrobactrum و Exiguobacterium بودند.

بحث و نتیجه گیری: آنالیز واریانس در سطح 0/05 درصد با استفاده از نرم افزار آماری SAS 9.2 تفاوت معنی داری را در حذف فسفات توسط جدایه ها نشان داد. جدایه های مورد مطالعه در این پژوهش پتانسیل بالقوه ای را در فسفات زدایی از پساب دارند و کاندیدای مناسبی در زیست پالایی به همراه سایر روش ها هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات