بررسی سرب، کادمیوم، کروم و نیکل تجمع یافته در دو نوع کاهوی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

نظر به اهمیت امنیت غذایی و تاثیر سوء فلزات سنگین بر سلامتی انسان، در این مطالعه به بررسی غلظت تجمع یافته عناصر سرب، کادمیوم، کروم و نیکل در بخش های مغز و برگ دو نوع کاهوی ایرانی و کاهوی گرد عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان در سال 1392 با روش ولتامتری عاری سازی آندی اقدام گردید. نتایج نشان داد میانگین غلظت تجمع یافته عناصر سرب، کادمیوم، کروم و نیکل در بخش های برگ و مغز کاهوی ایرانی به ترتیب برابر با 73/3±30/19 و 39/3±60/40؛ 77/15±47/103 و 14/10±00/233؛ 97/2±00/8 و 56/8±80/22؛ و 03/9±20/30 و 21/15±73/170 میلی گرم بر کیلوگرم و در کاهوی گرد به ترتیب برابر با 81/2±07/9 و 32/4±80/20؛ 56/3±40/35 و 43/10±87/117؛ 68/2±93/12 و 50/7±80/37؛ و 94/69±60/214 و 58/38±13/279 میلی گرم بر کیلوگرم بوده است. نتایج مقایسه میانگین غلظت تجمع یافته عناصر در نمونه ها با رهنمود WHO/FAO نیز بیانگر آن بود که به جز در مورد میانگین غلظت عنصر نیکل در کاهوی ایرانی، میانگین غلظت سایر عناصر از حد استاندارد بیشتر می باشد. همچنین در مقایسه بین دو بخش برگ و مغز نمونه ها به جز برای عناصر نیکل و سرب در کاهوی ایرانی، اختلاف معنی دار در سطح 95 درصد مشاهده شد. بنابراین، کاهوی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان فاقد امنیت غذایی برای مصرف می باشد که این امر لزوم اندیشیدن تدابیر لازم توسط مسئولین مربوطه را بیش از پیش نمایان می سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات