مدل سازی توزیع فضایی آلاینده های هوای شهر تهران با به کارگیری روش های زمین آماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 کارشناس ارشد آب و هواشناسی دانشگاه تریبیت مدرس

چکیده

در این تحقیق با به کار گیری 4 دسته از مدل های درون یاب زمین آماری به نام های کریجینگ عام، ساده، معمولی و کوکریجینگ با نیم تغییرنمای گاوسی، با هدف گزینش مدل براورد بهینه، اقدام به بررسی توزیع فضایی 4آلاینده مونوکسید کربن(CO)، ازن(O3)، ذرات معلق کمتر از 10میکرون(PM10)، و دی اکسید نیتروژن(NO2)، که از آلاینده های تاثیرگذار در سلامت انسان هستند، گردید. داده های آلاینده های مذکور برای 21 ایستگاه سنجش کنترل کیفی هوا از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برای دوره آماری 1388 تا 1392 برای ساعت UTC00 اخذ شد. برای گزینش روش براورد بهینه هرکدام از الاینده ها،از 3 شاخص اعتبارسنجی آماری خطاهای مطلق و اریبی و جذر مربع خطاها که به دو بخش خطای سیستماتیک و غیر سیستماتیک قابل تفکیک است، استفاده شد. در نهایت سطوح عدم قطعیت نقشه های براوردی نیز ارائه گردید. نتایج نشان داد با به کارگیری متغییرهای کمکی که همبستگی معنی داری با دو آلاینده O3و PM10 دارند، مدل کوکریجینگ معمولی با نیم تغییرنمای گاوسین، به عنوان مدل بهینه براورد این دو آلاینده انتخاب شد. در حالی که برای دو آلاینده NO2 و CO مدل کریجینگ ساده به عنوان مدل بهینه انتخاب گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات