مطالعه میدانی جریانهای شمال تنگه هرمز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

رژیم جزر و مدی نیم روزانه و بادهای فصلی در تنگه هرمز به همراه نیروهای شناوری ناشی از اختلاف چگالی آبهای خلیج فارس نسبت به دریای عمان باعث شده است که تبادل آب در تنگه هرمز صورت گیرد.

جریانهای تنگه هرمز در دو ناحیه شمالی و جنوبی با دو ویژگی خاص و متفاوت از هم شکل می گیرند که با ایستگاههای اندازه گیری سرعت و جهت جریان و ایستگاههای دما و شوری می توان عملکرد جریانها را بررسی نمود.در این تحقیق، جریان سنجی به وسیله جریان سنجهای مکانیکی با دقتcm/s 1± در سه نقطه شمالی تنگه هرمز در گذر زمانی دی ماه 85 تا اردیبهشت ماه 86 جمعا به مدت 8 روز انجام شد.

جزر و مد عامل اساسی در حرکت جریانهای شمالی تنگه هرمز می باشد و سرعت جریانهای عمقی 30-40 (cm/s) و سرعت جریانهای سطحی cm/s 112به دست آمد، با حذف فرکانسهای روزانه و نیمه روزانه سرعت جریانهای ناشی از باد و اختلاف چگالی بین 5/4 – 6/7 (cm/s) به دست می آید

کلیدواژه‌ها

موضوعات